januari 1911

28-1
Barger-Compascuum 24-1-1911.
Hedenmiddag 1 uur was er algemene vergadering van de Boerenleenbank in het café 'Veenlust'. Punten van behandeling waren: verkiezing van een kassier in de vacature door het aftreden van de heer B.G. Wilken, en een lid in de Raad van Toezicht door het aftreden van de heer J. Jansen.
Nadat door de Zeer Eerwaarde heer Pastoor, adviseur, de vergadering geopend was in naam van de directeur, werd door het bestuur een 3-tal candidaten voorgesteld, bestaande uit de heren B. Berends, J.H. Hartman en G. Kramer, als in aanmerking kunnende komen voor kassier. Uitgebracht werden: op B. Berends 49, op J.H.Hartman 12 en op G. Kramer 8 stemmen. Zodat met een overgrote meerderheid gekozen was de heer B. Berends, die de benoeming aannam. De heer J. Jansen werd herkozen in de Raad van Toezicht.
14-1
Uit "Jaarvergadering Landbouwvereniging bij J.B. Wilken": In 1910 is er voor f 6422,16 aan kunstmest gekocht.
21-1
Advertentie De Boerenbond te Barger-Compascuum vraagt prijsopgave voor het leveren van 437 baal Patentkalie, 352 baal gemalen Chilisalpeter en 180 baal Superphosphaat. Secretaris is G.H. Feringa te BargerCompascuum
25-1
Advertentie Bij Wed. A. Kuipers te Munsterscheveld zal verkocht worden ten verzoeke van B. Berends een arbeiderswoning met 1,62,00 H.A. dalgrond te Emmerrunde
28-1
Advertentie-- Uit de hand te koop 3 1/2 H.A. Bouw- en Groenland met Behuizing, bij J.H.Wilken, Barger-Compascuum, aan de grens. Als afgevaardige werd aangewezen de heer J.B. Tholen, terwijl voor de cursus zich inmiddels reeds 28 personen aanmeldden.

februari 1911

1-2
Barger-Compascuum 29-1-1911
Hedenmiddag vergaderden de leden van den Boerenbond ten huize van J.B. Wilken. Het doel dezer bijeenkomst was om te bspreken een afgevaardigde te zenden naar de algemene vergadering van het hooftbestuur te Almelo, alwaar plannen beraamd zullen worden, om medewerking van de afdelingen de volgende winters een
landbouwcursus te doen plaatshebben
1-2
Afloop verkopingen enz. Voor J.B.Berends Woning en bouwland, groot 1,62,00 H.A., ingehouden op f 1650,-.

maart 1911

15-3
Aanbestedingen enz.: Vrijdag j.l. werd door de Deventer Veenmaatschappij onder architectuur van de heer R. Kliphuis te Emmen, in het hotel Pekelaer te Emmer-Compascuum, aanbesteed het bouwen van een arbeiderswoning op veenplaats 12 in het waterschap Barger-Compascuum, met bijlevering der benoodigde materialen.
(Eenige inschrijver was J. Buter te Emmer-Compascuum voor f 910,-. De gunning is in beraad gehouden.)
15-3
Advertentie Te koop of te huur 8 h.a. Bouwland met woning, gelegen in de onmiddelijke nabijheid der H. Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld. Bij eventueele koop kan 1/2 der koopsom er op beleend blijven. Te bevragen bij J.G. Kramer te Barger-Compascuum
25-3
Advertentie Te koop pl.m. 100 mooie Eiken Telgen, lang 4 en 5 M., ook bij gedeelten. Te bevragen bij J.B.Wilken te Barger-Compascuum.

april 1911

1-4
Arrondissements Rechtbank te Assen. Terecht stond Albert Hendrik K. 21 jaar, arbeider Schoonebeek, verdacht van moord in de nacht van Zondag 4 op Maandag 5 Sept. 1910, op de gebroeders Jan en Albert Karstenberg te Barger-Oosterveen. 20 getuigen waren gedagvaard, die allen waren verschenen. Na het getuigenverhoor, dat voor verdachte zeer bezwarend is, werd door het O.M. 6 jaar gevangenisstraf tegen K. geeischt. De verdediger Mr. J.G. Westra van Holthe pleitte lichtere straf, wijl niet is bewezen, dat K. de eenige, zelfs niet de hoofddader is. Hij gelooft dat meerderen bij dit drama zijn betrokken.
(noot J.B. Berens: vonnis 5 jaar gevangstraf)
12-4
Advertentie De Boerenbond te Barger-Compascuum vraagt voor 23 April e.k. prijsopgaaf van 1100 baal echt Duitsch Thomas-Slakkenmeel, te leveren franco op den wal. Secretaris G.H. Feringa aldaar.
(noot J.B. Berens: werd f 1,97 per baal.)
14-4
Afloop aanbesteding te Emmer-Compascuum.
Aanbesteding van het bouwen van een brugwachterswoning, op veenlaats 27, ten Oosten van hoofdwijk 3 in het waterschap Barger-Compascuum, werd ingeschreven als volgt: J.L.Melenhorst, Barger-Compascuum, voor f 1675,-, J. Oldenkamp Jr., Nw.Amsterdam, voor f 1878,-, R. Heine, Klazienaveen, voor f 1795,-.
De gunning is 8 dagen in beraad gehouden.

mei 1911

20-5
Bij vonnis der Arrond. Rechtbank te Assen, d.d. 16-5-1911, is Johannes Casparus Eilering, winkelier te Barger-Compascuum, gem. Emmen, verklaard in staat van faillissement.
(noot J.B. Berens: Is vermoedelijk niet doorgegaan.)

juni 1911

5-6
Advertentie Wegens vertrek uit de hand te koop 18 akkers op stam staande Rogge, bij Jan Ottens te Barger-Compascuum.
12-6
Arrond.Rechtbank te Assen. Veroordeeld Jan Harm K. te Smeulveen. Beklaagde heeft den 7 Mei in de herberg van Wilken te Barger-Compascuum, J.W. Specken met een bierglas geslagen en verwond. Beklaagde was de vorige keer verhinderd te komen, hij wil zeer graag een lichtere straf hebben, want hij heeft een vrouw met 7 kinderen. Beklaagde belooft dat hij nooit weer aan deze plaats zal komen. Eisch bekrachtiging van het bij verstek gewezen vonnis, zijnde 6 weken gevangenisstraf. Uitspraak over 14 dagen.

juli 1911

29-7
OverlijdensAdvertentie Psalm 89 vers 19
- Gedenk o Heer,
- hoe zwak ik ben
- Hoe kort van duur
- Het leven is een damp
- De dood wenkt ieder uur.
Harm Rink 54 jaar 11 maanden
Wed. H. Rink en kinderen. Barger-Compascuum 27-7-1911

augustus 1911

5-8
Advertentie Aanbesteding, op Zaterdag 5 Aug. des middags om 2 uur, hoopt ondergetekende in 't Hotel "Klazienaveen", te Klazienaveen, aan te besteden: Het graven van een wijk op plaats no.40 te Barger-Compascuum, lang 200 Meter.
Voorwaarden liggen vanaf heden in genoemd Hotel ter lezing. H. Franssens 2de Exloermond, Juli 1911.
12-8
Advertentie Te koop: Een prachtige zeer groote hond, zeer waaks, ook uitnemend geschikt voor trekhond. Adres B.F. Savenije, Pastoor te Barger-Compascuum

september 1911

2-9
Advertentie Staat ter dekking een bok, dekgeld 20 cent, bij Stoet Anne te Barger-Compascuum.

oktober 1911

7-10
Advertentie Zoo de Heer wil en zij leven hopen onze geliefde ouders Sebo Vuuregge en Roelfie de Jonge op Vrijdag 13 Oct. a.s. hunne 25-jarige Echtvereniging te herdenken. 1 Samuel 7: 12b.
Ommelanderwijk:Trientje Lemain-Vuuregge
Adam Lemain
Amersfoort: Trouwels Vuuregge
Barger-Compascuum: Grietje Vuuregge
Jan Vuuregge
Jantje Vuuregge
Geertruida Vuuregge
Jan Vuuregge 5-Oct. 1911.

november 1911

1-11
Barger-Compascuum, 3O Oct. Onze buurtschap is een vereeniging rijker geworden. Werden vroeger al opgericht een boerenbond en een boerenleenbank, thans zijn we zoover dat weer een "Plaatselijk Belang" er bij komt. Woensdag den 18 Oct. werden belangstellenden opgeroepen om eens te praten over de mogelijkheid van oprichting eener vereeniging voor plaatse1ijk nut. Er waren weinigen opgekomen. De heer Bolhuis zette hun duidelijk uiteen wat hij wilde en wist de aanwezigen voor zijn plannen te winnen. Allen gaven zich voorlopig op.
De 29 October werd de vereeniging opgericht na een kort woord van den heer Bolhuis. Hoewel het ledenaantal nog niet zoo groot is als wij wel zouden wenschen, werd toch besloten de zaak door te zetten.
Een bestuur van 7 personen werd gekozen, waarna men overging tot het vaststellen van een reglement. De ijver van den reeds meermalen genoemden heer Bolhuis kan niet genoeg gewaardeerd worden. Ook een conceptreglement had hij gereed. Dit werd zonder wijzigingen goedgekeurd. Het doel der vereeniging kent men uit den naam. Voornamelijk heeft men het oog op verbetering der wegen, uitbreiding der school enz. De eerstvolgende Zondag zal men eigenlijk eerst recht beginnen. Plan is dadelijk zoo actief mogelijk op te teden. Er zal een voorstel van het bestuur komen om gezamenlijk de voetpaden in geheel Barger-Compascuum in orde te brengen. Een mooi begin, we hopen dat 't zal Aan het slot van ons verslag wenschen we de nieuwe vereeniging een lang, werkzaam en nuttig leven toe
4-11
Advertentie Te koop een zwaar Lithauwer Paard, oud 5 jaar, mak in alle tuigen en zonder gebreken. Bij Frans Arling Barger-Compascuum.
4-11
Barger-Compascuum, 31 Oct. In het café "Veenlust' alhier, werd opge- richt de vereeniging "Plaatselijk Belang" met aanvankelijk 40 leden. Het bestuur werd samengesteld uit de h.h. E.G. van Bolhuis, hoofd der o.l. school, voorzitter, H. Greve, vice-voorzitter, A. Schut, eerste secretaris, J.J. Borgman, tweede secretaris, J.B. Wilken, eerste penningmeester, J.B. Suelman, tweede penningmeester en B. Hölscher.
Met algemeen aanvaarde stemmen werd de Eerwaarde heer pastoor Savenije tot ere-voorzitter benoemd.
5-11
Wegens het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst is het faillissement van J.C. Eilering, winkelier te Barger-Compascuum, geëindigd.
29-11
Advertentie Uitvoering van de Tooneelvereeniging "Nieuw Leven" in het
Café "Veenlust" te Barger-Compascuum op Zaterdag 2 December. Aanvang 7 uur. Entree 25 cent. Opgeluisterd door flinke Muziek.
Laatste wijziging: 01-05-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen