januari 1914

5-1
Advertentie - Verkoop op 5 Jan. ten verzoeke van J. Kloosterman, o.a. De plaats veen- en ondergrond no. 21 te Barger-Compascuum, groot 36.22.10 h.a., te veilen in 4 perceelen.
10-1
Afloop Verkopingen enz. - Ingezet als vo1gt, (pl. no. 21)
- de noord. helft, tussen de Runde en het kanaal, groot 8 h.a., dr. Lubberman, f 4000,-,
- gedeelte ten oosten van het kanaal, 10 h.a., Joh. Abeln f 4200,-,
- zuidelijke helft tussen Runde en kanaal, 8 h.a., dr. Lubberman. f 4400,-,
- ged. ten oosten van het kanaal, 40 h.a., F. Buter, f4800,-.
21-1
Afloop Verk. enz. - Plaats 21 te Barger-Compascuum, groot
36.22.1O h.a. koper dr. J.H.H.J. Lubberman, voor f 18605,-.

maart 1914

4-3
Moord te Zwartemeer - Kamerlingswijk ?. Hendrik K. Stuiver, 27 jaar.

april 1914

4-4
Advertentie - ondergetekende bericht dat zijn kruidenierswinkel is verplaatst van Barger-Compascuum naar Emmer-Compascuum (Zuid), en vanaf heden geopend. Ruim voorzien in den nieuwen winkel van alle tegen concurrende prijzen
Beleefd aanbevelend Georg Scholte, Emmer-Compascuum
22-4
Overlijdensadvertentie - Jan, 1 jaar 2 maanden, ouders J. Oost-de Jonge -Barger-Compascuurn, 19-4-1914.
25-4
Landbouwvergadering, Barger-Cornpascuum, bij J.B. Wilken - Betaling kunstmest en bestelling kunstmest

mei 1914

2-5
Advertentie - Prijsopgave gevraagd voor 14-5 van 1120 baal Thomasmeel, door de Landbouwvereeniging Barger-Compascuum, secretaris G.H. Feringa, Klazienaveen-Noord.
(noot J.B. Berens: laagste inschrijver H. Schot, Musselkanaal à f 2,00 9/10 per baal 16%)

juni 1914

17-6
Advertentie - Te koop een groote kidde, oud 11 jaar bij J. Tieben, aan de Runde, Barger-Compascuum.
17-6
Advertentie - Te koop een zwaar gebouwd ruinpaard, oud 6 jaar, bij Johannes Reurink, Barger-Compascuum.

juli 1914

21-7
Overlijdensadvertentie van Geesje Reurink, 7 maanden oud. Ouders Joh. Reurink en L. Bakker, Barger-Compascuum.

september 1914

6-9
Toen de familie J. Jansen hedenmorgen opstond bespeurden zij tot hun grooten schrik, dat de woning in brand stond. Aan blusschen viel niet meer te denken. Toch gelukte het de bewoners nog een groot deel van hun huisraad te redden. Van den naast het perceel wonenden bakker J.C. Eilering, die de bakkerij in het perceel gevestigd had en een hele voorraad rogge er in had, ging deze geheel verloren. Van den inboedel was niets verzekerd. Het huis toebehorende aan Wilken, was wel verzekerd.
26-9
Rechtzaken.
Arrond.-Rechtbank Te Assen.
Zitting van maandag 21 Sept.
Johan Bernard B., landbouwer te Barger-Compascuum, wordt beschuldigd dat hij op 29 Aug. heeft gepoogd een paard uit Nederland in Duitschland in te voeren. Bekl. werd op ongeveer 20 meter van de Duitsche grens aangehouden door den brigadier der marechaussee A. Hoven en de marechaussee G. Bouwer. Bekl. ontkent, dat hij het paard in Duitschland zou invoeren. Hij wilde haver en steen halen en zijn neef zou hem tegemoet komen en het paard in ontvangst nemen. De brigadier der marechaussee als getuige gehoord, verklaart, dat hij met Bouwer bekl. verdachten, dat hij een paard zou uitvoeren. Daarom volgden ze bekl. Op ongeveer 20 meter van de grens keek deze eensklaps achterom en zag hen. Hij verschoot van kleur. Ze zagen toen op 200 meter over de grens een man loopen, die verdween, toen ze bekl. aanhielden. Bekl. gaf hen op dat hij haver moest halen bij Soelman. Toen ze daar echter heen gingen wist deze daar niets van. Eenige getuigen worden gehoord, o.a. de verkooper van het paard en de koopers van het paard, die het bij bekl. op stal hebben gebracht. Bekl. blijft erbij, hij zou het niet over de grens brengen. Zijn neef zou bij hem komen en het in ontvangst nemen.
Het O.M. acht bekl. schuldig aan bet pogen tot verboden uitvoer van paarden en eischt 6 maand gevangenisstraf met verbeurdverklaring van het paard.
De verdediger jhr. mr. A.W. van Holthe tot Echten wijst er op, dat deze bekl. niets anders wilde doen dan een familielid te helpen. Deze fam. die dicht bij elkaar wonen, nemen het niet zo nauw met de grenzen. Volgens spr. is hier geen poging om uit winstbejag een verboden handeling te doen. Bovendien heeft bekl. geen misdrijf gepleegd. Wel was hij dicht tot de grens genaderd, doch kon hij ieder oogenblik nog terugkomen op zijn voornemen. Spr. verzoekt voor bekl., die nog nooit met de justitie in aanraking is geweest, vrijspraak of een geldboete.
Aaffien M. te Barger-Compascuum heeft zich schuldig gemaakt aan het frauduleus invoeren van een flesch inhoudende 5 1/2 d.L. gedistilleerd. Bekl. is heden niet verschenen. Na het hooren van den getuige J. Dekker acht het 0.M. het ten laste gelegde bewezen.
De Rijksadvocaat mr. Romkes eischt f 5 boete, bij niet betalen te verhalen in lijfsdwang met verbeurdverklaring van het ingevoerde.
Het 0.M. eischt f 5 boete subs. 11 dagen hecht.

oktober 1914

7-1O
Arrond.-Rechtbank te Assen -Veroordeeld: Wegens poging tot het misdrijf van het in geval van oorlogsgevaar paarden uitvoeren, J.B. B. te Barger-Compascuum tot 6 maanden gevangenisstraf, met verbeurdverklaring van het in beslag genomen paard.

november 1914

18-11
Gerechtshof te Leeuwarden.
De 39 jarige Johan B. B, landbouwer Barger-Compascuum, gemeente Emmen, werd op 20 October j.l. door de Rechtbank te Assen, voor poging tot het in geval van oorlogsgevaar uitvoeren van paarden, veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf met verbeurdverklaring van het in beslag genomen paard.
Bij de behandeling van zijn appèl bleek, dat beklaagde op 29 Augustus met twee paarden voor den wagen reed in de richting van de Duitsche grens. De brigadier van de marechaussee A. Having en de marechaussee G. Bouwer, die hem verdachten van een paard over de grens te willen brengen, hielden hem 20 meters afstands van deze aan. Op den wagen lag een stokraam.
Beklaagde gaf voor, dat hij op weg was naar den landbouwer Sulman, van wie hij haver zou halen. Bij onderzoek bleek, dat genoemde Sulman daarvan niets afwist.
De advocaat-generaal requireerde vernietiging van het vonnis op grond van informaliteit, en dat het Hof opnieuw recht doende, beklaagde schuldig zal verklaren aan "poging tot het misdrijf van uitvoer van paarden", met veroordeling als in eersten aanleg.
Met het oog op het ernstige van het feit achtte de advocaat-generaal de opgelegde straf alleszins gemotiveerd.
De verdediger, jhr. mr. A.W. van Holthe tot Echten van Assen, betoogde dat beklaagde niet heeft gehandeld uit winstbejag, dat hier slechts sprake is van het bewijzen van een dienst door een lid van een familie aan een ander; aan de gevolgen heeft beklaagde daarbij niet gedacht.
Mocht het Gerechtshof beklaagde schuldig verklaren aan het ten laste gelegde, dan zal het zeker met die omstandigheden bij het bepalen der straf rekening houden.
Er was re- en dupliek.
18-11
Executoriale - Verkoop
Barger-Compascuum.
Op donderdag 19 Nov. a.s. des morgens om 11 uur zal ondergeteekende Deurwaarder te Odoorn, ten huize en ten laste van B. WILKEN te Barger-Compascuum, publiek
à contant, zonder opgeld, verkoopen:
Huismeubels,
w.o. Kasten, Tafels, Stoelen, Lampen, Schilderijen, Karpet, Ornamenten, Kook- en Kolomkachels, Klok, Commode, Trapnaaimachine, partij Caféstoelen enz. Voorts best Ruinpaard, Boerenwagens, Hakselmachine, Kookpot, Tobben, pl.m. 200 H.L. Aardappels enz. enz., een en ander in beslaggenomen ten verzoeke van de N.V. G.J. KROL en Co's kunstmesthandel te Zwolle.
(noot J.B. Berens: Deze verkoop is niet doorgegaan, er zal vermoedelijk toch nog betaald zijn.)
advertentiepagina Emmer Courant november 1914, o.a. executoriale verkoop B. Wilken Barger-Compascuum

28-11
Gerechtshof te Leeuwarden. - De landbouwer Johan Bernard B. te Barger-Compascuum, gem. Emmen, heeft cassatie aangetekend tegen het arrest van het gerechtshof te Leeuwarden, waarbij hij, met vernietiging van het vonnis van de rechtbank te Assen, voor poging tot het misdrijf tot uitvoer van paarden, is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf met verbeurdverklaring van het in beslag genomen paard.
Laatste wijziging: 01-05-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen