januari 1915

9-1
Dinsdag is voor den Hoogen Raad in cassatie gepleit in de zaak van Johan Bernard B. te Barger-Compascuum, die door het Hof te Leeuwarden tot 4 maanden gevangenisstraf veroordeeld was. Op 29 Aug. l.l. had hij een paard over de Duitsche grens willen brengen, maar werd daarin verhinderd door de marechaussee's. Mr. J. van Kuijl, de verdediger, voerde als cassatiemiddel aan, dat beklaagde de daad nog niet gepleegd had, maar nog terug kon. Hij had zich aan het strafbaar feit niet schuldig gemaakt. Conclusie O.M. op 18 Jan.
16-1
Advertentie - Uit de hand te koop, wegens sterfgeval, een Boerenplaatsje, Bouw-en Groenland, groot 3 H.A. 15 Are, met een nieuwe Woning. De helft der koopsom kan als eerste hypotheek tegen 4 1/2% beleend blijven, bij Jan Ottens Barger-Compascuum, Breedesloot aan de Grens. N.B. Bij niet-verkoop ook te huur.
23-1
Rechtzaken. - De advocaat-generaa1 bij den Hoogen Raad, Mr. Besier, heeft conclusie genomen in de zaak van J.B. B. te Barger-Compascuum, door de rechtbank te Assen veroordeeld tot 6, door het hof te Leeuwarden tot 4 maanden gevangenisstraf, wegens poging tot het misdrijf van de uitvoer van paarden naar Duitschland, met verbeurtverklaring van het inbeslaggenomen zwart ruinpaard.
Aangevoerd was, dat waar requirant, toen de marechaussees hem aanhielden, nog terug kon zonder iets ongedaan te maken - immers het paard had nog geen poot over de grens gezet en er liep een weg langs de grens, requirant had kunnen doorrijden - door hem slechts een niet strafbare voorbereidingshandeling, doch geen uitvoeringshandeling was gepleegd.
De Advocaat-generaal was dit met den pleiter voor den requirant niet eens. De uitvoer vangt reeds aan, zoodra men zich van eenig punt van het land naar de grens begeeft. Hij concludeerde tot verwerping, behoudens wijziging der qualificatie.
Uitspraak 15 Februari.

februari 1915

17-2
Gerechtshof te Leeuwarden - De Hooge Raad verwierp het cassatieberoep van J.B. B. te Barger-Compascuum, die door het Hof te Leeuwarden veroordeeld was tot 4 maanden gevangenisstraf, wegens poging tot uitvoer van paarden naar Duitschland.
24-2
Advertentie - Aanbesteding op Maandag 1 Maart a.s. namens de Heer A. Vroling te Apeldoorn, in het Café Wasser te Klazienaveen (Sluis 2), het bouwen van een Smederij aldaar.
H.Walkotten, opzichter Emmer-Compascuum

maart 1915

24-3
Advertentie - De Veenarbeidersbond "Ons Belang" te Barger-Compascuum en Omstreken, maakt bekend dat het ladersgeld voor de schippers is gesteld op f 3,75 per dagwerk voor kwartiersturf. - Het Bestuur.
27-3
Advertentie - Maandag 29 Maart a.s. hopen onze geliefde ouders Jan Waterham en Johanna Grutter hunne 25-jarige Echtvereniging te herdenken.
Lieve Ouders,- 't Is nu 25 jaar geleden,
O. geliefde Ouderpaar, Dat gij in den Echt zijt getreden,
Al 25 jaar zijt gij bij elkaar,
Veel hebt gij al ondervonden 't Zij naar lichaam of naar geest,
De Heer schonk U 'n 8-tal kind'ren,
7 daarvan vieren met u feest,
1 die mocht het niet beleven,
Die nam de Heer van uw zijde weg,
De dood, de droeve dood, geliefden,
Sleurde deez' naar 't stille graf,
Maar het was de hand des Heeren,
Die u al dat lijden bracht,
Hij schonk u ook in dat lijden,
Weer nieuwe moed en kracht.
Wij verheugen ons, lieve ouders,
Dat ons oog u beid' nog ziet,
Menig kind ziet starend rond,
Maar hun ouders zien zij niet,
0, wij moeten dankbaar wezen,
Gij ook lieve Va en Moe,
Wij wenschen U van ganscher harte,
Beiden nog veel jaren toe.
En wanneer de dood mocht komen,
Die u rukt van d' aarde af,
Dat gij dan nog beter leven,
Vindt aan gindsche zij van 't graf.
Ps.89-1.
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid,
Uw waarheid 't allen tijd vermelden door mijn reën;
Ik weet, hoe 't vast gebouw van uwe gunstbewijzen,
Naar uw gemaakt bestek weer, in eeuwigheid zal rijzen,
Zoo men de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken
Zoo min zal uwe trouw ooit wanklen of bezwijken.
Dat is de wensch van uwe dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen.
Uit aller naam :
H. de Wolde, B. De Wolde-Waterham, M. Waterham, P. Waterham, F.R. Waterham, J.A. Waterham, J.H. Waterham, Jantje Waterham.
Barger-Compascuum, Maart 1915
Kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden.

april 1915

10-4
Emmer-Compascuum, 8 April, - Hedennacht werd van den landbouwer Sühlman te Barger-Compascuum een paard gestolen. In de voederbak werd een bedrag van 1200 mark gevonden.
21-4
Overlijdensadvertentie - Heden overleed zacht en kalm na een ziekte van 8 maanden onze geliefde zorgdragende Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Anna van der Spoel, Wed. van Albert Smit, in den gezegenden ouderdom van ruim 75 jaar.
G. Stevens, B. Stevens-Smit en kinderen
Zwartemeer, 18 April 1915
24-4
Advertentie - Bericht! Ondergetekende maakt aan het geachte publiek bekend, dat hij met ingang van 1 Mei a.s. zijn zaak heeft verplaatst van Barger-Compascuum naar Barger-Oosterveen in de Brugwachterswoning naast den korenmolen.
Beleefd aanbevelend, S. Harder, Schoenmaker.
28-4
Zwartemeer, 27 April. Hedenmorgen werd uit het kanaal bij de woning van Kamerling opgehaald het lijk van de blinde Jan Többen. De ongelukkige verloor in Duitschland op het werk bij een ongeluk voor eenige jaren de beide oogen.

mei 1915

22-5
Gemeenteraad Emmen. De heer Bolhuis vraagt wegens zijn benoeming te Leeuwarden eervol ontslag met ingang van 1 Aug. a.s. Aldus besloten.
26-5
Advertentie. - Zoo de Heer wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders Douwe van der Veen en Jantje Tet op Vrijdag den 28 Mei a.s. hunne 25-jarige Echtvereniging te herdenken.
Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Barger-Compascuum, Mei 1915
Kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden.

juni 1915

2-6
Advertentie - Op Zaterdag 5 Juni a.s. hopen onze geliefde ouders Lammert Wever en Metje Hoogenberg hunne 30-jarige Echtvereniging te herdenken.
Kampend vaak met zorg en nood,
Zijn zij samen rondgevaren,
Op des levens woeste baren,
Werkend, zwoegend om hun brood,
Doch bij al hun tegenspoed,
Op des levens wilde vloed,
Zijn zij moedig voortgegaan,
Hebben zij steeds pal gestaan.
zij in die 30 jaren,
Ook al weinig hier vergaren,
Toch zien z' op hun levensbaan,
Een 11-tal gezonde kinderen staan,
Die hier om hen zijn vereend,
En roepen allen welgemeend,
't Ouderpaar met vreugde toe;
Wordt het leven nimmer moe,
Laat gezondheid steeds u sieren,
Om deez' dag met vreugd te vieren,
En na deez' nog menig jaar,
Leeft gelukkig met elkaar.
Dit is de wensch van hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen:
H. Prins, H. Prins-Wever, W. Deursma, S. Deursma-de Jong, H. Wever, H. Wever-Wolda, B. Wever, R. Wever, L. Wever,
- B. Wever-Goeree, M. Wever, H. Wever, T. Wever, B. Wever, T. Wever.
Barger-Compascuum, Juni 1915.
30-6
Kerk- en Scboolnieuws - Benoemd tot onderwijzer aan den openbare lagere school te 'sGravenhage E.G. Bolhuis te Barger-Compascuum
30-6
Advertentie - Te koop een best Werkpaard, ook wel in ruil voor een lichter, bij
Joh. Reurink, Barger-Compascuum.

juli 1915

14-7
Advertentie - Aanbesteding van de Gemeente Emmen op Dinsdag 27-7-1915. o.a. Perceel 5A; Grond-, en metselwerken enz., aan de O.L. Scholen te Nw. Dordrecht, Barger-Oosterveld en Barger-Compascuum. Perceel 5B; Glas- en verfwerken aan de in perc. genoemde scholen.
31-7
Afloop Verkopingen, Verhuringen, enz. - Bij de Maandag 26 Juli in het café Brüning te Schöninghsdorf gehouden toeslag is 165 H.A. bolster en bovenveen, dalgrond en daarop staande 6 woningen te Schöninghsdorf, behoorende tot den faillieten boedel van den heer B. Berends Bz., vroeger te Dedemsvaart, is kooper geworden de heer H.G. Drenth te Nieuwe Pekela voor 115000 Mark, op welk bedrag de perceelen waren ingezet.

augustus 1915

11-8
Advertentie - Zoo de Heer wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders Harmannus de Jonge en Antje van der Heide Zaterdag 14 Augustus hunne 25-jarige Echtverening te herdenken.
Lieve Ouders,
'tIs nu 25 jaar geleden,
0, geliefde ouderpaar,
Dat gij in den Echt zijt getreden,
Al 25 jaar zijt gij bij elkaar.
Veel hebt gij al ondervonden, 't Zij naar lichaam of naar geest,
De Heer schonk u 'n 8-tal kind'ren, 7 daarvan vieren met u feest,
Een mocht het niet beleven,
Die nam de Heer u weder af,
De dood, de droeve dood, geliefden,
Maar het was de hand des Heeren,
Die U al dat lijden bracht,
Hij Schonk u ook in dat lijden weer nieuwe moed en kracht.
Wij verheugen ons, lieve ouders
Dat ons oog u beid' nog ziet,
En dat na deez' zilveren dag,
Nog een gouden komen mag.
Dat is de wensch van uw dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen;
Machiel Moes, Wietske Moes-de Jonge, Jan de Jonge, Maria de Jonge-Hendriks, Harm Bergsma, Antje Bergsma-de Jonge, Roelof de Jonge, Engelina de Jonge, Romkje de Jonge, Maria de Jonge.
Barger-Compascuum, 4 Aug. 1915.
Eenige kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden.
14-8
Afloop aanbestedingen enz. - Inschrijvers op de verbouw van scholen (zie 14-7) percee1 5A; Joh. Mennega en A. van Dalen te Assen, f 4350, A. Jansen en J. Holsbrink te Almelo, f 3250, H. Slettenaar Bzn. te Almelo, f 3232, A. Koelma en Zn. te Nw. Amsterdam, f 4150
14-8
Het faillissement van B.H.Book, landbouwer te Wezuperbrug, is door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst geeindigd.

september 1915

4-9
De Territoriale bevelhebber enz. verbiedt aan: Maria Elizabeth Pranger, oud 60 jaar, wed. van Jan Hendrik Berends, wonende te Barger-Compascuum - het stallen of toelaten van één of meer paarden op haar erf, dan wel in haar woning, schuur of stalling.
11-9
Arrond. Rechtbank te Assen, 6 Sept. Heden kwam wederom voor de zaak tegen Harm de L., Hendrik van der V., en Marinus ter B., allen te Zwartemeer, thans gedetineerd, beschuldigd van zware mishandeling van B.H. Hölscher, gepleegd op 17 April.
Het O.M. eischt voor elk 1 jaar gevangenisstraf. Uitspraak over 14 dagen.
18-9
Advertentie - Staan ter dekking 2 Toggenburger bokken bij Stoet Anne, Barger-Compascuum.
22-9
Advertentie - Aanbesteding op Woensdag 29 Sept. door de Deventer Veen Maatschappij, het bouwen van 3 Arbeiderswoningen in het Waterschap Barger-Compascuum, 1 op plaats no. 25 en 2 op plaats no. 28.
25-9
Advertentie - Staat ter dekking een Ram (Lincoln), dekgeld 40 cent en te koop een kinderwagen en een kookkachel (halfsleten), bij J. Kleinman, Barger-Compascuum.
29-9
De Kolonel Territoriale Bevelhebber ontzegt het verblijf in de grensgemeenten aan Trientje Smit, geb. 15-1-1890, huisvrouw van Willem Brijan, wonende te B.C.

oktober 1915

2-10
Afloop Aanbestedingen - Inschrijving voor de arbeiderswoningen (D.V.M.), 1 op plaats no. 25 en 2 op plaats no. 28 te B.C.: H. Meijer, Emmen f 2740, H. Koster, Emmer-Compascuum f 2596 , J. Jansen, Ter Apel f 2596, L. Postma en Co., EmmerCompascuum, f 2590, B. Alfrink, Nieuw-Buinen, f 2475 , W. Dik, EmmerCompascuum , S. van der Meer, Barger-Oosterveen, f 2140. Gunning in beraad.
13-10
De Territoriale Bevelhebber - Verbod aan Gerrit Schiphouwer, geb. te Emmen 31-12-1875, wonende te B.C. tot het stallen of toelaten van of meer paarden op zijn erf, dan wel in zijn schuur of stalling.
23-10
De Territoriale Bevelhebber ontzegt het verblijf in de grensgemeenten aan; Wilhelmus Theodorus Mulderij, geb. Ambt Hardenberg, 30-6-1851, arb. B.C., aan Gerrit Flokstra, geb. Sleen, 3-11-1883, arb. B.C. en aan Jan Hendrik Feringa, geb. Emmen, 2-1-1891, arb. B.C.
23-10
Geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, Jan Berend Bentlage en Maria Helena Koop hunne 50-jarige Echtvereeniging te herdenken.
Hunne dankbare kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen.
Klazienaveen-Noord, 20 october 1915.
23-10
Advertentie - Gevonden een gouden Schuiver op den weg te B.C. Tegen gemaakte kosten terug te bekomen bij Frans Arling, B.C. Aan hetzelfde adres te koop een vos-kidde.

november 1915

3-11
Arrond. Rechtbank te Assen. - Wilhelmus Theodorus Mulderij en Johanna Margaretha Mulderij te B.C. hebben op 25 Sept. gepoogd een hoeveelheid rijst uit te voeren.
De eerste beklaagde bekent, terwijl beklaagde no. 2 zegt dat ze haar oom heeft geholpen de rijst te dragen. Ze wist echter niet dat haar oom het voornemen had om de rijst uit te voeren. Het O.M. eischt voor ieder der beklaagden 1 maand gevangenisstraf
(noot J.B. Berens: Het vonnis werd 6 weken hechtenis.)
10-11
Emmer-Compascuum, 8 Nov. Bij de molenaar H.H. Börken is een paar nachten geleden de geheele bleek leeg gestolen. Er is aangifte bij de politie. Totnogtoe is men de dieven niet op het spoor gekomen.
13-11
Benoemd tot tijdelijk onderwijzer te Barger-Compascuum J.H. van der Laan te Minnertsga.
20-11
Aanbesteding voor H. Bosscher te Stadskanaal, het bouwen van 6 arbeiderswoningen te B.C. en Emmer-Erfscheidenveen.
20-11
De Wilhelmina Veencompagnie, gevestigd te Avereest, wil haar bezittingen te Schöninghsdorf (bij de Wilhemina Wieke) verkopen.

december 1915

8-12
Advertentie - Te huur een keuken met 2 kamers om direct te aanvaarden, bij J.H.Kramer, aan de grens, B.C.
(noot J.B. Berens: In 1915 voor de Rechtbank veel smokkelzaken. Het ging om paarden, meel, rijst, spek, vet, zout, schapen, bonen, brood, petroleum, thee en koffie.
Als Landweersoldaten worden voor B.C.-Zwartemeer genoemd J. Seinen, J. Etten, J. Corba, J. Strijker, H. Ligtendonk, L. Vaartjes, H. Baaiman, K. Tuin, A. Vierhoven, J. Bos, A.K. Eleveld.
Laatste wijziging: 01-05-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen