januari 1916

1-1
Barger-Compascuum, 29 Dec. Een treurig ongeluk had hier de vorige week plaats. Terwijl de landbouwer Nieters bij het vuur zat en zijn vrouw bezig was de varkens te voeren, viel zijn klein dochtertje dat in de keuken liep te spelen, voorover in het vuur. De arme kleine liep zulke deerlijke brandwonden op, dat zij aan de gevolgen is overleden.
1-1
Afloop Verkopingen enz.- Verkoop van de eigendommen van de Wilhelmina Veencompagnie, 56.56.49 h.a. veen- en ondergrond, met daarop staande woningen, te Schöninghsdorf, oostzijde Süd Nordkanaal. Hoogste bieder J.H. Jansen te TerApel, f 26.500. Voor overname van turf, draagbaar spoor en gereedschap f 11962,55.
Later werd uit de hand f 1500 meer geboden. Naar we nader vernemen is het complex onderhand verkocht aan de firma Minke te Dedemsvaart.
5-1
Advertentie - Op Donderdag 13 Jan. des voormiddags 10 1/2 uur, in het Hotel Stukje te TerApel, zal ten verzoeke van de Heeren F. Kamst Wzm. en J. Alferink, publiek worden verkocht: De plaats Veen-en ondergrond No.23a met vooraf te Barger-Compascuum, gem. Emmen, samen groot 17.91.30 h.a.
R.Buining, Notaris te Stadskanaal.
8-1
Zwartemeer, 6 Jan. Sedert Vrijdag j.l werd vermist de heer Jozef Wubben, woonachtig geweest zijnde te Hebelermeer, niet ver over de grens. Daar hij nogal wat geld bij zich had, was men bevreesd, dat hij het slachtoffer geworden zou zijn van een misdaad. Gisteren, Woensdag, is zijn lijk uit het kanaal opgevischt aan deze zijde van de grens en niet ver daar vandaan. Er werd nog heel wat papieren en zilvergeld op het lijk gevonden.
19-1
Advertentie - Heden overleed zacht en kalm ons geliefd Zoontje Roelof Kiers, in den ouderdom van 1 jaar en 6 maand.
Diep bedroefd geven wij hiervan kennis aan familie, vrienden en bekenden.
Psalm 103:8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die, op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer;
Wanneer de wind zich over 't land hooren,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.
Uit aller naam; L. Kiers, S. Kiers-Van Wijk, H. Kiers, Barger-Compascuum, 13 Januari 1916.
19-1
Advertentie - Heden overleed na een langdurig, smartelijk, doch geduldig lijden onze zeer geliefde Moeder en Grootmoeder Trijntje Jagt in den ouderdom van 49 jaar en 9 maanden.
Zwaar valt ons deze slag, maar wij wenschen te berusten in Hem, Wiens doen enkel wijsheid en liefde is.
Uit aller naam; C. Koens, R. Koens-Jagt, T. Koens
Barger-Compascuum, 16 Jan. 1916.
26-1
Advertentie - Barger-Compascuum. Notaris Oosting zal op Maandag 7 Febr. a.s. voormiddag elf uur, in het logement van de Wed. Eits te Nw. Dordrecht, krachtens recherlijk bevel publiek bij inzet veilen: den blooten eigendom van een perceel Veen- en Ondergrond te B.C. Sectie I, no.1294, groot 2.15.00 H.A. In eigendom toebehoorende aan W. Meijer.
26-1
Advertentie - Barger-Compascuum. Notaris Oosting zal op Maandag 7 Febr. a.s. voormiddag elf uur, in het logement van de Wed. Eits te Nw. Dordrecht ten verzoeke van J.J. Borgman publiek bij inzet veilen; Eene plaats Veen- en Ondergrond te B.C., aan de grens, groot 6.42.00 H.A., met Huis, Schuur en Houtgewas, geheel in en bewoond door verkoper, en 2 Een perceel Veen- en Ondergrond, groot 2.16.30 H.A., alles met de aanwezige vrucht.

februari 1916

5-2
Advertentie - Ter overname aangeboden 10 H.A. Groen- en Bouwland, in huur, mits bij genoegen van de eigenaar, met daarop staande woning en een 7 jarige kidde te koop, M. de Vries, Barger-Compascuum.
9-2
Afloop Verkoopingen enz. - Inzet van de plaats van J.J. Borgman - 6.42.00 H.A., J.G. Kramer f 3500, van de grond 2.16.30 H.A., dezelfde f 850, de grond van W. Meijer,2.15.00 H.A., J.B. Többen f 275.
9-2
Advertentie - Werkliedenbond "0ns Belang" Barger-Compascuum Scheepsloontarief 1916. Per dagwerk, Dikke turf, 4 man aan boord f 4,65. Grauwe, klein bestek en kleine f 3,65. Baggerturf, 4 man aan boord f 190. Boven de 80 ton en met nog een aan boord ...
Het Bestuur
23-2
De Territoriale Bevelhebber ontzegt het verblijf in de grensgemeenten aan Maria Damhuis, geb. Emmen 16-11-1890, arbeidster te Barger-Compascuum.
(noot J.B. Berens: Dan volgt signalement)
23-2
Afloop Verkopingen enz. - Palmslag, voor J.J. Borgman; grond met woning, samen groot 8.58.30 h.a., J.G. Kramer f 4856. Voor grond, 2.15.00 h.a. van W. Meijer, P. Sutman f 455.

maart 1916

1-3
Advertentie - Zoo de Heere wil en zij leven hoopen onze geliefde Ouders Hendrik Bergsma en Trientien Pol Vrijdag 3 Maart a.s. hunne 25-jarige Echtvereniging te herdenken.
25 jaren is 't geleden, O, geliefde ouderpaar,
dat gij in den echt zijt getreden,
Al 25 jaar zijt gij bij elkaar,
Veel hebt gij al ondervonden,
't Zij naar lichaam of naar geest,
De Heer schonk U een 10 tal kinderen,
9 daarvan vieren met u feest,
1 die mocht 't niet beleven,
De Heere nam die u weer af.
De dood, de droeve dood geliefden,
Sleurde hem in 't stille graf.
Maar het was de hand des Heeren,
Die U al dit lijden bracht,
Hij schonk u ook in dit lijden
Weer nieuwe moed en kracht.
Wij verheugen ons lieve ouders,
Dat ons oog U beid nog ziet;
En dat na deze zilveren dag,
Nog een gouden volgen mag.
Dat is de wensch van uwe dankbare Kinderen, Behuwd en Kleinkinderen; Harm Bergsma, Antje Bergsma-de Jonge, Albert Bergsma, Jantje Bergsma, Anne Bergsma, Lukas Bergsma, Johanna Bergsma, Trientje Bergsma, Hendrik Bergsma, Jantiena Bergsma.
BargerCompascuum, Maart 1916. Eenige kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden.
15-3
Advertentie - Op Zaterdag 18 Maart a.s. hoopen onze geliefde Ouders, Berend Prins en Engeliena Snijders hunne 30-jarige echtvereniging te herdenken.
Kampend vaak met zorg en nood,
zijn zij samen rond gevaren,
op des levens woeste baren,
Werkend, zwoegend om hun brood.
Doch bij al hun tegenspoed op des levens wilden vloed,
Hebben zij steeds pal gestaan.
Mochten zij in die 30 jaren,
0ok al weinig hier vergaren,
Toch zien ze op hun levensbaan
Een 13 tal kind'ren staan,
Die hier om hen zijn vereend,
En roepen allen welgemeend;
't Ouderpaar met vreugde toe;
Wordt het leven nimmer moe,
Laat gezondheid steeds U sieren,
Om dezen dag met vreugd te vieren,
En na deze nog menig jaar,
Leeft gelukkig met elkaar.
Dit is de wensch van hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Hendrik Prins, Hendrika Prins-Wever, Bene Prins, Griet Prins-Lanjouw, Albert Prins, Jentje Prins-Rink, Willem Moes, Altje Moes-Prins, Berend Prins, Antje Prins-Karst, Garrit Prins, Katrienus Prins, Henderikus Prins.
Barger-Compascuum, 19 Maart 1916.
25-3
Aanbestedingen - Aanbesteding in het hotel Flothuis te Hoogeveen voor 't Waterschap Barger-Compascuum op Woensdag 20 Maart van:
a. bouwen steenen schutsluis;
b. bouwen van een ijzeren draaibrug met steenen onderbouw;
c. bouwen van sluiswachterswoning;
d. glas, verf en behangwerken der woning.
Ingeschreven werd door; L. Postma en Co. te Munsterscheveld voor c. f 4290; R. Pragt te Emmer-Compascuum voor b. f 4528, M.W. Gielens te St. Mosch-Gestel (NB) voor b. f 4150,85, A. Oldenkamp Jr. te Nw. Amsterdam voor a. f 44200, voor b f 471, a. en b. in massa f 48600, Geert Kempers te E.C. op a. f 43581, op, b f 3975, op c. f 4040, a. b. en c. samen f 51590, R.F. Moorman te Beilen op a. f 46848, T. Bijmolt en J. Bijmolt te Westeremden op a. b. en c. f 56886, R. Kliphuls te Emmen op f 43718. dan volgt d.
Het werk c. gegund aan H. Walkotten te Emmen voor f 3879, werk no. d gegund aan J. Koning te E.C.
Gunning van a. en b. onbekend.
25-3
Advertentie - Eben Haëzer
Zoo de Heere wil en zij leven hoopen onze geliefde Ouders Jacob van Beilen en Antje Mooibroek op Dinsdag 28 Maart as hunne 25-jarige Echtvereniging te herdenken.
Moge de Heere hun nog vele jaren sparen is de wensch van hunne dankbare Kinderen
Barger-Compascuum, Maart 1916. Eenige kennisgeving.

april 1916

8-4
Benoemd tot tijdelijke onderwijzeres te Barger Compascuum mej. A.M.C. Vetter te Amsterdam.
19-4
Advertentie - Zoo de Heer wil en zij leven hoopen onze geliefde Ouders Bernard Rudolf Seulman en Anna Geertruida Bruins op Vrijdag 21 April a.s. hunne 25-jarige Echtvereniging te herdenken.
Heengesneld zijn Uwe jaren,
Op oneffen wegen voort;
God moge U nog sparen
Ja, nog vele jaren voort.
Had gij vaak met zorg te kampen,
Zorgen voor het dagelijks brood,
Wil daarom, ouders, U verblijden
Dat gij getrouwd zijt 25 Jaar,
Ja Vader en Moeder, wij, verklaren,
in dit gedicht onz' dankbaarheid,
Dat wij na 25 jaar,
Nog allen zijn bij elkaar,
Wij allen onderteekenaren,
Leef lang nog wat ons zaam verblijd.
Dit is de wensch van Uwe Kinderen: Heinrich Suelman, Helena Suelman, Angela Suelman, Anna Suelman, Agnes Suelman, Catharina Suelman, Alijda Suelman, Maria Suelman.
Barger-Compascuum, 21 April 1916.
29-4
Advertentie - Heden overleed plotseling ons geliefd Dochtertje Gerritje op de leeftijd van 2 maanden. Zwaar valt deze slag maar wij wenschen te berusten in Hem die geen rekenscbap geeft van zijne daden.
Zalig is der kinderen lot, jong gestorven vroeg bij God.
G. Oldenhuis en Echtgenote en Kind.
Barger-Compascuum 20 April 1916

mei 1916

3-5
Afloop Aanbestedingen - Door B. en W. in het gemeentethuis aanbesteed o.a.
la het bouwen van een 0.L. school met 3 lokalen en een lokaal voor vrije en ordeoefeningen aan sluis 2 te Klazienaveen en
c. het bouwen van een woning voor het hoofd der school bij genoemde school.
Ingeschreven als volgt:
R. Kliphuis Emmen perceel la. f 27104, c. f 10293,
J. Oldenkamp Nw. Amsterdam la. f 27180, c. f l02OO,
H. Timmerman Coevorden la. f 28230 c. f 11O3l,
H. Walkotten EmmerCompascuum 1a. f 31562 c. f 12059,
G. Kempers E.C. 1a. f 33350 c. f 12600
J.A. Mulder Nw. Weerdinge la f 37798 c. f 15796.
3-5
Advertentie - Gerhard Herman Fischer en Maria Elisabeth Lubbers hopen op Zondag 7 Mei hunne 30-jarige Echtvereniging te herdenken.
30 Jaren zijn vervlogen,
Onder voorspoed en verdriet.
Maar alleen een pad met rozen,
Vindt men op deez' wereld niet.
Moge menig roosje bloeien,
Voor uw voet en op uw pad.
Dat gij nog lang blijft gespaard,
Want u beider dierbaar leven,
Is onze grootste schat op aard.
Dat is de wensch van hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Namens allen: Anna Angela, Bernard Martinus, Maaike, Maria Gesina, Johannes Theodoor.
Barger-Compascuum 1 Mei 1916
Kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden.
13-5
Advertentie - Aan de geachte ingezetenden van KIazienaveen, Barger-Oosterveen en Omstreken. Ondergeteekende maakt door dezen bekend, dat hij de Molenaarszaak van den Heer J.H. Hazelaar te Klazienaveen heeft overgenomen. Hij beveelt zich beleeft in ieders gunst aan en zal steeds voor een nette en soliede behandeling zorg dragen.
H.H. Borker Molenaar Klazienaveen 8 Mei 1916.
17-5
Advertentie - Door dezen maken ondergeteekenden aan 't geachte publiek van Klazienaveen en Omstreken bekend, dat zij zich als Naaisters gevestigd hebben ten huize hunner ouders. Zich beleefd aanbevelend, Gezusters Borker, Klazienaveen 8 Mei 1916.
24-5
Heraanbesteding van de school met onderwijzerswoning te Klazienveen, Sluis 2 (zie 3-5).
R. Kliphuis Emmen a. f 27599, c. f 1O533
J. Oldenkamp Nw. Amsterdam a. f 27760, c. f 10420
H. Bokters en H.W. Doosjes Meppel a. f 27892, c. f 10444, enz.
(noot J.B. Berens: gegund aan de laagste inschrijver R. Kliphuis)
27-5
Barger-Compascuum, 24 Mei. Gisteravond ontstond in de woning, bewoond door G. Kuhl alhier, brand. De vlammen grepen zoo snel om zich heen, dat de bewoners hals over kop het brandende perceel moesten verlaten. Helaas kon een kindje van drie jaar oud van hen niet gered worden en kwam jammerlijk in de vlammen om. Ook de vader van de vrouw van Kuhl bekwam zware brandwonden. Van den inboedel kon ook niets gered worden. Een paard, 2 varkens en bijna alle kippen werden een prooi van het vuur.
27-5
Advertentie - Heden overleed, na meermalen voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Echtgenoote, Moeder Behuwd- en Grootmoeder Maria Evemia Oferhoff, in den gezegenden ouderdom van bijna 64 jaar. Diep bedroefd geven wij hiervan kennis aan Familie, Vrienden en Bekenden en bevelen hunne gebeden aan.
G. Linneman en kinderen Barger-Compascuum, 21 Mei '16.
31-5
Benoemd tot onderwijzeres te Erica 1 mej. J. Oldenkamp, thans te Barger-Compascuum.

juni 1916

7-6
Advertentie - Te koop een mooi Varken, om direct bij den beer te doen, bij Albert Smeman, Barger-Compascuum.
15-6
Advertentie - Heden overleed in het Ziekenhuis te Groningen ons innig geliefd Zoontje Arend in den nog jeugdige leeftijd van 1 jaar en 6 maanden.
Zwaar valt ons dit verlies maar wij wenschen te berusten in Gods daden. Job 1:21b.
De diepbedroefde 0uders H. Dekker, J. Dekker-Ensing.
Barger-Compascuum, 10 April 1916.

juli 1916

12-7
Barger-Oosterveen, 9 Juli. Hedennacht bemerkten de soldaatkommiezen achter op de Kloostermanswijk een paar smokkelaars. Niettegenstaande deze herhaaldelijk aangemaand waren te blijven staan, zetten ze het op een loopen. De kommiezen vuurden, met het gevolg dat een der smokkelaars in 't achterhoofd doodelijk getroffen werd. De andere ontkwam. Hoewel men hem eerst niet herkende, is nu gebleken dat de verstorvende is een zekere H. Bos van Zwartemeer, gedeserteerd soldaat. Een hoeveelheid vet en spek is in beslag genomen.
19-7
Advertentie - Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig lijden en na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden in den ouderdom van 74 jaar mijn geliefde Echtgenoot, Vader en Grootvader Johann Wilhelm Suelmann. Names Kinderen en Kleinkinderen Wed. J.W. Suelmann
Barger-Compascuum 15 juli 1916.
22-7
Advertentie - Te koop wegens overcompleet een beste Wagen op Veeren zeer geschikt voor vrachtwagen of iets dergelijks. Te bezichtigen bij H. Borker, molenaar Klazienaveen. Eigenaar J.H. Hazelaar, winkelier Steenwijksmoer, gem. Coevorden.
26-7
Advertentie - J. van der Molen & Zonen, Aannemer van baggerwerken te Barger-Compascuum, bevelen zich beleefd aan voor 't baggeren van kanalen en wijken.

augustus 1916

5-8
Advertentie - Zwartenberger Veen. Notaris Oosting zal op de Zaterdagen 12 en 26 Aug. a.s. des voormiddags 10 uur in Hotel Wielens te Emmen en ten verzoeke van de Wed. J.W. Soelman en Erven behoudens de rechterlijke machtiging publiek bij inzate en palmslag verkoopen: Plaats Veen en Ondergrond, gelegen in bet Zwartenberger Veen, Barger-Compascuum, groot 6 H.A.
5-8
Advertentie - Boeldag te BargerCompascuum. Notaris Oosting zal op Donderdag 10 Aug. a.s. voormiddags 10 uur ten huize en ten verzoeke van de Wed. en Erven J.W. Soelman te B.C. tegen voldoende belangstelling publiek verkoopen: 2 Melkkoeien, 2 Pinken, diverse Boeren- en Deelgereedschappen, 2 Korven met Bijen, Kippen, het andere Huisraad, de te veld staande vruchten als; Aardappels, Rogge, Boekweit en Gras, eene partij Hooi, enz. enz. Posten van f 5 en minder à contant. Er worden bijgebracht: Door J.H. Tieben 4 jongbeesten, door F. Soelman 1 best Werkpaard, door J.H. Soelman 1 jongbeest.
12-8
De Territoriaal Bevelhebber ontzegt het verblijf in de grensgemeenten aan Willem August Albert Brijan, geb. 28-3-1888 te Emmen en aan Gerard Heinrich Tiben, geb. 12-6-1892 te Emmen, beiden arbeiders te B.C.
16-8
Afloop Verkoopingen enz. Inzet grond, (noot J.B. Berens: zie 5-8) Joh. Brans Azn. f 4300 (Palmslag kopers G. Kars en Joh. Brans Azn. voor f 4420).
23-8
Advertentie - Heden behaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen ons geliefd zoontje Bernardus op den nog jeugdigen leeftijd van bijna 7 maanden.
Zwaar treft ons deze slag, doch wij wenschen te berusten in Hem die gezegd heeft: "Laat de kinderkens tot mij komen en verhinder ze niet, want der zulken is het Koninkrijk der Hemelen".
K. Lanting, S. Lanting-Westerhof. B.C. 20 Aug. 19l6.

september 1916

16-9
De Terr. Bevelhebber ontzegt het verblijf in de grensgemeenten aan o.a. Thekla Hüsers, geb. 22-2-1892 te Emmen, dienstbode Süd-Nordkanal, Helena Adelheid Wilken, echtgenoote van Bernard Müllers, geb. 16-7-1894 Altenberge, Anna Kleinheider, echtg. van Johann Hermann Gerdes, geb. 14-11-1873 Uesede, wonende Lindloh, Harmannus Wilken, geb. 4-12-1881 B.C. metselaar, wonende te Hamm.
20-9
Barger-0osterveld 18 Sept. Door den arbeider H. Robben alhier werd op 180 M. in het vaste veen te Klazienaveen-Noord een stalen punt van een lans uit den ouden tijd gevonden. Voor belangstellenden stelt Robben zijn vondst gaarne ter bezichtiging. Heel onduidelijk zijn er nog een paar letters op zichtbaar.

oktober 1916

14-10
Advertentie - Te huur een plaats Bovenveen groot pl. 6 h.a., afkomstig van de Erven Seulman, gelegen in het Zwartenberger-Compascuum. Te bevragen bij G. Kars, winkelier en vervener Emmer-Compascuum.

november 1916

18-11
Advertentie - Veenplaatsen Barger-Compascuum. Notaris J.H. van der Tuuk te Hoogeveen zal op Maandag 4 Dec. e.k. des voormiddags om 11 uur in het Hote1 K1azienaveen-Zuid te Klazienaveen ten verzoeke van de fam Tonckens te Westervelde en Hoogeveen, Publiek bij inzate veilen:
1 De Veenplaats no.2 gelegen aan de Hoogeveensche Vaart in het B.C. groot 10.05.50 h.a. met de daarop staande 2 Huizen,
2 Veenplaats no 6 aldaar, het gedeelte gelegen tusschen Hoofdkanaal en Hoofdwijk 3, groot pl.m. 17 h.a.,
3 Veenplaats no.14 aldaar het gedeelte gelegen ten Westen van het Hoofdkanaal groot pl.m. 31 1/2 h.a.
18-11
Advertentie - Aanbesteding op Maandag den 2 Nov. a.s. za1 door de DVM ten huize van Mej. de Wed. Santing te Barger-Oosterveen worden aanbesteed: Het bouwen van 4 arbeiderswoningen te B.C. waarvan 1 op plaats no. 25, op plaats no. 39 ook 1 en op plaats no. 43 2 stuks, een en ander met bijlevering der benodigde materialen.
18-11
De Terr. Bevelhebber ontzegt het verblijf in de grensgemeenten aan o.a.
Anna Margaretha Wilken geb. 24-8-1887 Altenberge, gehuwd met Joseph Ekelhof, Barnflair.

december 1916

10-12
Advertentie - Te koop een Paard (zware Lithauwer) mak in alle tuigen, bij J. Hoven, sluiswachter B.C.
16-12
Benoemd tot tijde1ijke onderijzeres te B.C. mej. A. Oppentocht te Oude Pekela.
20-12
Advertentie - Belangrijke Veenveiling Barger-Compasuum. Op Vrijdag 29 Dec. des voormiddags om 11 uur zullen in het Hotel Grimme te Klazienaveen-Zuid ten verzoeke van de N.V. "De Deventer Veen-Maatschappij" Publiek bij inzate worden geveild:
1 Het gedeelte van plaats no. 11b in het B.C. dat ligt tusschen 't Hoofdkanaa1 en Runde,
2 Het gedeelte van p1aats no. 19 aldaar dat ligt tusschen Hoofdkanaal en Runde te veilen in 2 perce1en.
3 ?
4 Het ged. van pl. no. 20a, dat ligt tusschen Hoofdkanaal en Runde te veilen in 2 perc.
5 Het ged. van pl. no. 25a, dat ligt tusschen Hoofdkanaal en Runde te veilen in 2 perc.
6 Het ged. van pl. no. 28a, ligt tusschen Hoofdkanaal en Runde, te veilen in 2 perc.
7 Het ged. van pl. no. 39a, dat ligt tusschen Hoofdkanaal en Runde, te veilen in 2 percelen.
Inlichtingen en verkoopboekjes à 10 cent verkrijgbaar bij den opzichter J. Niezing te Klazienaveen.
Notarissen J.H. van der Tuuk, Hoogeveen en J.A. Oevermans, Nieuw-Vennep.
23-12
Afloop Verkopingen enz. Palmslag van de grond van de fam. Tonckens (noot J.B. Berens: zie 8-11). Veenplaats no.2, groot 10-05-50 h.a., met de 2 huizen, Oostelijke helft, G.J. Neiszen, Den Hoorn f 15200. Veenplaats no.26, groot 31.50 h.a. F. Kamst, Nw. Weerdinge, f 18100. Veenplaats no. 14, groot 31.50 h.a., Noord. helft, Buikema, Ter Apel, f 15025. Dezelfde plaats Zuid. Helft, L. Middel c.s. Musselkanaal, f 15000.
30-12
Predikbeurten o.a. Barger-Compascuum ten huize van A. Langenberg, voormiddags 10 uur dienst, 's namiddags 2 uur Zondagsschool. Donderdagavond 6 uur bijbellezing.
Laatste wijziging: 01-05-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen