januari 1917

10-1
Advertentie - Notaris Oosting zal op Dinsdag 16 Jan. in het hotel Smit te Emmer-Erfscheidenveen publiek bij inzate veilen voor J. Velema, Lamain en Dr. Lubberman, o.a. 2 een plaats Veengrond te B.C. groot 1260 H.A. geheel in bouw, 3 eene plaats Veengrond aldaar met woning groot 31500 H.A. afkomstig van J. Ottens ens, gedeeltelijk ontgonnen.
20-1
Afloop Verkopingen - Verkoop grond van de D.V.M. (noot J.B. Berens: zie 20-12) Percelen 1, 2 en 3 werden ingehouden. Koopers van de overige percelen werden:
4. A. Dokter te 2e Exloërmond f 9577 en f 1000 voor overname.
5, 6 en 7 J. Velema en dr. Lubberman te E.C., voor resp. f 10900, f 9900 en f 9733.
8. J. Alferink te Nw. Buinen, f 7100.
9. F. Kamst te Nw. Weerdinge f 7200.
10. W.C. Grol te Ter Apel, f 9000.
11. J. Wasser c.s. te Klazienaveen, f 9031.
12. Kars en Brans te Stadskanaal f 5005.
13. H. Lubbers te E.C. f 5000.

februari 1917

7-2
Advertentie - Heden overleed zacht en kalm na een lang lijden mijn innig geliefde Echtgenoot en der kinderen zorgzame Vader Johannes Hensums in den ouderdom van 72 jaren en ruim 3 maanden. Psalm 89:19.
Gedenk, o Heer! hoe zwak ik ben, hoe kort van duur;
Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur.
Zout menschdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen?
Wie leeft er die den slaap des doods niet eens zal slapen?
Wie redt zijn ziel van 't graf? Ai! help ons als te voren,
Gelijk Gij bij uw trouw aan David hebt gezworen!
Zwaar valt ons deze slag, maar wij wenschen te berusten in den wil des Heeren.
G. Majoor, H. Majoor-Hensums, G. Hensums, J. Hensums-Kiewiet, H. Kiewiet, H. Kiewiet-Hensums, A. Zandbergen, F. Zandbergen-Hensums, S. Zandbergen, F. Zandbergen-Hensums, Barger-Compascuum, 5 Febr 1917.
7-2
Advertentie - Te koop 10 à 12 duizend kilo Roggestroo en 10 mud Veenboekweit en te huur gevraagd een stroopers met draad bij J.H. de Groot, Winkelier B.C.
10-2
Klazienaveen-Noord 5 Febr. Heden vergaderden belanghebbenden van Klazienaveen-Zuid en Noord om een Landbouwvereeniging op te richten, gevestigd te Klazienaveen-Noord. Na langdurige bespreking werd tot oprichting overgegaan. De statuten werden vastgesteld en zullen ter goedkeuring worden opgezonden.
Als bestuursleden werden gekozen: de h.h. J.B. Soelman, G.H. Feringa, J.G. Heller, Th. Arling Bzn., H. Bos, waarvan eerstgenoemde voorzitter en de heer Feringa secretaris is.

maart 1917

10-3
Advertentie - Uit de hand te koop een zoo goed als nieuwe Wipkar met Opzet en een bij uitstek beste Gladstroo-Dorschmachine. Te bevragen bij: G. Kramer, B.C.
10-3
Advertentie - Staat ter dekking een Dekbeer bij Albert Heijne, B.C. 11de Blok.
10-3
Advertentie - Te koop 2 drachtige geiten een puike jachthond, 1000 pond Hooi en een partij Haver en Roggestroo bij Albert Heijne, B.C. 11de Blok.
14-3
Klazienaveen-Noord, 9 Maart. Gisterenmiddag is het 9-jarig zoontje van Nieters te B.C. in de Willem-Alberts vaart (zogenaamde Molenwijk) door het ijs gezakt en verdronken.
Hij was naar den bakker geweest en keerde met een paar broden bij zich huiswaarts. Toen heeft hij geprobeerd over de vaart te lopen met het bekende treurige gevolg. Vreeselijk voor de ouders die hun kind gezond van huis zagen gaan en het dood weder in huis zagen dragen.
28-3
Doodgeschoten. Onze correspondent te Zwartemeer schrijft ons: Zaterdagavond j.l. is bij de grens doodelijk getroffen zekere Johan Albert M. Na een paar keer aangeroepen te zijn door de dienstdoende militaire kommiezen en zelfs na eenige waarschuwingsschoten was M. toch maar doorgeloopen in de richting van de grens. Op eenigen afstand van de gewonde lagen een paar zakken met rijst, koffie, regeeringsharing en manufacturen. Dokter Ronge was spoedig ter plaatse. Later kwam ook de heer Pastoor van B.C. Nog eenige uren heeft de getroffene geleefd. Hij verkeerde zeer onder invloed van sterken drank.
Het smokkelen maakt verscheidenen niet beter en ook niet rijker.
M. was gehuwd en vader van twee kinderen. Hij was Duitscher van geboorte en 34 jaren oud. Wegens een wegvretende gelaatsziekte was hij al een paar malen in Pruissen voor den militairen dienst afgekeurd.
Na den middag werd het lijk gerechtelijk geschouwd in een der schoollokalen. M. heeft niet verklapt welke personen, vermoedelijk wel zes, met hem op het pad waren.

april 1917

4-4
De Terr. Bevelhebber ontzegt het verblijf in de grensgemeenten aan o.a. Johan Bernard Robben. geb. 23-12-1890 Emmen, arbeider B.C.
14-4
Advertentie - Te koop of in ruil voor iets zwaarder een mooie Ponny bij K. Benes B.C. (aan de Limiet).
18-4
De Terr. Bevelhebber enz. aan Herman Petrus Karel Oosterrood, geb. 29-6-1895 Emmen, arb. B.C. en Bernard Heinrich Keuter geb. 17-1-1890 Lindloh, smid Munstercheveld.
21-4
Advertentie - Zondag 22 April a.s. hopen onze geliefde Ouders Karst Bruinsma en Harmke Witvoet hunne 35-jarige Echtvereniging te herdenken.
Hunne dankbare kinderen: J. Bruinsma, H. Bruinsma-van der Veen, Barger-Compascuum 21 April.
28-4
Gemeenteraad Emmen - Voorstel van B. en W. om de ledige schoollokalen te B.C. tijdelijk af te staan voor het geven van Godsdienstonderricht. Wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

mei 1917

26-5
Predikbeurten - B.C., voormiddags 10 uur dienst ten huize van J. Dokter, 2de Pinksterdag om 10 uur dienst.

juni 1917

6-6
Advertentie - Te koop een koe die over 3 weken moet kalven, bij vrouw Heine B.C., aan de grens.
9-6
De Terr. Bevelh. enz. aan Anna Gesina Heine, geb. 26-8-1865 Emmen, arbeidster Rühler-Twist.
23-6
De Terr. Bevelh. enz. aan Willem Schutte, geb. 6-3-1899 Vlagtwedde, inwonend bij Johan Gerhard Heller, Hooilanden, gem. Emmen. Lengte +1.68 M., donker haar, zonder baard en knevel, heeft een onnoozel uiterlijk, wordt bijgenaamd "Sterrekijker".

augustus 1917

7-8
De Terr. Bevelh. enz. aan Dina Buss, geb. 25-2-1884 Emmen, gehuwd met Herman Albert Lubbers, arbeidster Barger-Oosterveen, lengte + 167 M., donkerbruin haar grijze oogen, smal en ingevallen gezicht, heeft een slepende gang en loopt iets voorover.

september 1917

12-9
Advertentie - Zaterdag 15 Sept. hoopen onze geliefde Ouders Klaas Visser en Jantie van Boven hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken.
Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen.
Barger-Compascuum, Sept. 1917.
12-9
Advertentie - Heden overleed ons na een kortstondige doch hevige ziekte ons geliefd Dochtertje Annigje op den jeugdigen leeftijd van 1 jaar en 6 maanden diep bedroefd nagestaard door haar Ouders Jakob Post en Johanna Post-Drijver.
B.C., 7 Sept. 1917.
22-9
Advertentie - Te koop 200 zware Berkenboomen bij G.H. Scholte te Barger-Compascuum.

oktober 1917

17-10
Oud-Schooneteek, 13 Oct. De heer H. Zoetebier alhier is benoemd tot tijdelijk onderwijzer te B.C. en zal Maandag a.s. in functie treden.
27-10
Advertentie - Staat ter dekking een Toggenburger bok bij StoetAnne te B.C. Dekgeld 40 cent.
31-10
Barger-Compascuum, 26 Oct. werd door de Propaganda Commissie "Drente" een vergadering belegd, om hier tot oprichting van een Kruisvereeniging te geraken. Het woord werd gevoerd door de heeren Tapper, van Dongen en Martens. Het slot van deze vergadering was dat van de talrijke aanwezigen 23 zich opgaven als lid van de nieuw op te richten vereeniging. Moge de blauwe vaan, thans te B.C. geplaatst, daar blijven wapperen tot geestelijk en tijdelijk welzijn der bevolking. (noot J.B. Berens: uit Veenbode)
31-10
Advertentie - Gevraagd 2 Timmerknechten bij de woningouw van de D.V.-Mij te B.C. Ook genegen een woning geheel aan te nemen. Aanbiedingen op het werk.
S. Hellinga, Aannemer, Barger-Compascuum.

november 1917

3-11
Advertentie - Plaats no. 26 B.C. - Notaris J.H. van der Tuuk te Hoogeveen zal op Dinsdag 6 Nov e.k. des voormiddags om 11 uur in het hotel "Pekelaer" te Emmer-Compascuum, te verzoeke van de h.h. F. Kamst Wzn. en c.s. publiek bij inzate veilen - De Veenplaats no 26 in het B.C. gem. Emmen, afkomstig van de Fam. Tonckens, groot plm. 15 Hectare, te veilen in 2 perceelen.
(noot J.B. Berens: inzet hoogste bieder B.P. Boerland Klazienaveen perc. 1 f 8500, perc. 2 f 8900. Palmslag op 20 Nov. in hotel "Grimme" te Klazienaveen.)
10-11
Advertentie - Barger-Compascuum. Notaris J.H. van der Tuuk te Hoogeveen, zal op Dinsdag 20 Nov. e.k. des voormiddags om 11 uur in het hotel Grimme te Klazienaveen, ten verzoeke van den Heer Joh. Wasser c.s. publiek bij inzate veilen: De Zuidelijke helft van Veenplaats no. 28 te B.C. nabij de R.K. Kerk groot 9.71.40 h.a. met daarop staande woning.
10-11
Advertentie - B.C. ... zelfde notaris en hotel ... ten verzoeke van de Heeren F. Kamst en J. Alferink publiek bij inzate veilen: De aan de snede zijnde Veenplaats no. 23 in het B.C., met daarop staande gebouwen, groot 17.91.30 h.a. te veilen in 3 perceelen.
17-11
Advertentie - Te koop een Russische Kidde, flinke draver, 12 jaar, bij J.B. Heller, BargerCompascuum.
17-11
Advertentie - Zondag 18 Nov. hopen onze geliefde Ouders Harm Drijver en Grietje Pruim hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken.
Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen: Koop Knorren, Harmke Knorren-Drijver, Jakob Post, Johanna Post-Drijver, Rink Drijver, Jochem Drijver, Willem Drijver, Harm Drijver, Grietje Drijver, Jan Drijver, Thomas Drijver en Kleinkinderen.
Barger-Compascuum, 14 Nov. 1917.
Kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden.

december 1917

1-12
Barger-Compascuum - Zondag 9 Dec. a.s. zal het nieuwe evangelisatielokaal ingewijd worden en de nieuwe evangelist zijn intrede doen.
1-12
Ingezet perc. 1 groot 1 1/2 H.A. op f 2601, perc. 2 groot 8 1/2 H.A. f 1100, perc. 3 groot 7.91.30 H.A. op f 9002.
(noot J.B. Berens: zie 10-11 grond Kamst en Alfrink)
5-12
Advertentie - Te koop een Werkpaard (kidde) bij de Wed J.H. Zwake B.C.
8-12
B.C. De Oud Gereformeerde Kerk. Donderdagavond werd door ds. C. de Jonge van Kampen officieel de Oud Geref. gmeeente gesticht. Er was tevens bevestigen van de ouderlingen en diakenen en werden een 11tal kinderen gedoopt. 'tWas een blijde avond voor de leden.
12-12
B.C. 9 Dec. Heden was het voor de Ned. Herv. evangelisatie alhier een heuchelijke dag. 's Middags te 2 ure werd het houten kerkje, dat tot nu toe te Klazienaveen was gebruikt en aangekocht was voor de evangelisatie alhier, met een kort woord ingewijd door den heer de Weerd van Klazienaveen. Daarna bevestigde dr. Roose met een ernstig opwekkend woord den nieuwen evangelist de heer G. van der Gronden, daartoe van Zwolle overgekomen. De heer van der Gronden hield daarop zijn entreewoord dat getuigde van blijde verwachting, dankbaarheid en moed. De heeren Dijksma en Braak-Hekke spraken den nieuwen collega toe en heetten hem welkom als evangelist in de kerkelijke gemeente Nw. Dordrecht en namens den evangelisatie - kring S.E. Een belangstellende schare van ongeveer 70 a 80 personen luisterden aandachtig en keerden om ruim half vier hoogst voldaan huiswaarts.
12-12
Barger-Oosterveen, 4 Dec. Benoemd tot postbode met ingang van 16 Dec. e.k. te B.C. T. Vuuregge, hulpbode te Barger-Oosterveen.
15-12
Advertentie - Langs dezen weg betuigen wij onzen oprechten dank aan allen die ons hebben geholpen door milde gaven tot stichting van ons hulpkerkje. Namens de kerkeraad der Oud Ger. Gem. te B.C., Hendrik Bergsma, Voorzitter.
19-12
Kerk- en Schoolnieuws - Door het Classicaal bestuur van Wijk is toegelaten als godsdienstonderwijzer in de Ned. Herv. Gem. de heer G. van der Gronden, opvoedend ambtenaar der stichting Valkenheide- Maarsbergen, thans te Barger-Comascuum.
Laatste wijziging: 01-05-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen