5-1
Advertentie - Notaris Oosting zal op Donderdag 17 Jan. a.s. voormiddags 10 uur in het Hotel Grimme te Klazienaveen publiek bij inzate veilen:
- voor G. Kars c.s. o.a. Veen- en Ondergrond groot ruim 3 h.a. zijnde een gedeelte van veenplaats no. 39 te B.C.
- voor H. Lubbers Veen- en Ondergrond, groot ruim 3 h.a. eveneens een gedeelte van plaats no. 39 te B.C.
23-1
Advertentie - Zondag 27 Jan a.s. hopen onze dierbare ouders Willem Mulder en Jobkien Gerbers hunne 25-jarige Echtverening te herdenken.
25 jaren is 't geleden,
Dat ons geliefde Ouderpaar in het huwelijk is getreden,
25 jaar zijn zij bij elkaar.
Veel hebben zij al ondervonden,
't Zij naar lichaam of naar geest.
De Heer schonk hun een 8-tal kinderen,
6 vieren nog met hun feest,
2 die mochten 't niet beleven,
De Heere nam ze hun weer af,
Die rusten nu in 't stille graf.
Wij wenschen U van ganscher harte nog veel jaren toe.
Dat is de wensch van hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, Wietse Stuiver, Hendrikje Stuiver-Mulder, Jan de Vries, Annegien de Vries-Mulder, Klaas Mulder, Willem Mulder, Jan Mulder, Christiaan Mulder.
Barger-Compascuum, Jan. 1918.
26-1
Advertentie - a.s. Zondag 27 Jan. hopen onze geliefde Ouders Roelof Oldenhuis en Hendrikje Pool hunne 25-jarige Echtvereniging te herdenken.
Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen.
Barger-Compascuum, Jan. 1918.
26-1
B.C. 23 Jan. Ondanks den slechten toestand der wegen en de ongesteldheid van het weer, was de j.l. Zondag gehouden vergadering van de R.K. Kiesvereniging alhier vrij goed bezocht. Ter sprake kwam het voorlopig reglement van den R.K. Bond van kiesverenigingen in den Kieskring Drenthe. Over 't geheel kon de vergadering zich hiermede vereenigen, behalve een enkele wijziging, welke op de a.s. vergadering van dien bond zal worden voorgesteld. Aan het bestuur werd overgelaten wie als afgevaardigde die vergadering zal bezoeken. (Ons Noorden)

februari 1918

2-2
Advertentie - Gevraagd om met 1 Mei in dienst te treden een Boerenknecht, loon naar bekwaamheid en een nette Dienstmeid, bij J.H. de Groot, Winkelier en Landbouwer, B.C.
6-2
Emmen, 5 Febr. Te Barger-Compascuum is een afdeeling van het Kruisverbond opgericht.
9-2
Advertentie - Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders Bernardus Dokter en Niessien van der Tuuk op Donderdag 14 Febr. 1918 hun 25-jarige Echtvereniging te herdenken.
't Is nu 25 jaren geleden,
Dat gij geliefde Ouderpaar,
in het huwelijk zijt getreden,
Daarom staan wij allen klaar,
Om U nu te feliciteren,
Daar ons oog U beiden nog ziet,
Want het is de hand des Heere,
Dat Hij U nog bij ons liet,
Wilt nu ouders ook bedenken,
Daar gij nog kindren bij U ziet staan,
Dat de Heer U die nog wou schenken,
Maar een is er van heen gegaan.
Nu Vader Moeder wij verklaren,
In dit gedicht onze dankbaarheid,
Wij allen onderteekenaren,
Leef lang (nog wat ons saam verblijd,
Opdat na deez zilveren dag,
Nog eens de gouden volgen mag.
Dit is de wensch van hun dankbare Kinderen Behuwd- en Kleinkinderen: Koop de Vries, Mientje de Vries-Lanting, Hendrik de Roo, Deegien de Roo-Lanting, Koenraad Lanting, Seike Lanting-Westerhof, Geert Dokter, Fenje Dokter-Jongbloed, Geert Dokter, Auke Dokter, Gerhardus Dokter.
B.C. Febr. 1918. Eenige kennisgeving.
16-2
Afloop Verkopingen - Palmslag, voor G. Kars c.s., o.a. Veenplaats no. 39 te B.C., gedeelte groot 4 H.A., Gebr. Boerland f 5675 voor H. Lubbers, Veenplaats no. 39 te B.C. ged. 3.74.00 H.A., Gebr. Boerland f 5125.
23-2
De Terr. Bevelh. ontzegt het verblijf in de grensgemeenten aan o.a. Stephan Heinrich Esders, geb. 23-5-1878 Hebelermeer, arb. B. Oosterveen - lengte 1.68 M., haar en knevel zwart, oogen donkerbruin, wenkbrauwen donker, lijkt veel op een zigeuner en spreekt met Duitschen tongval.
Johann Bernard Mensen geb. 27-9-1887 Schöningsdorf, landbouwer B.C.

maart 1918

13-3
Emmen, 12 Maart - Benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aan School 1 te Zwartemeer, mej. W.J. Theijssen, thans tijdelijk te B.C.
13-3
Advertentie - Te koop twee Aandeelen in de Aardappelmeelfabriek Ter Apel en Omstreken bij Frans Muller, Barger-Compascuum, aan de grens.

april 1918

4-4
Advertentie - Te koop eene nieuwe Rechtstroo-dorschmachine met halfreiniging en een gebruikte doch zoo goed als nieuwe Gladstroo-dorschmachine bij G. Kramer, Barger-Compascuum.
6-4
De Terr. Bevelhebber enz. aan Johannes Everhardus Oosterrood bijgenaamd de duivel van 't Compas, geb. 7-4-1892 Emmen, wonend B.C. lengte 1.68 M., zwaar gebouwd, voorhoofd laag, gezicht rond, oogen blauw, neus dik, mond groot, kin rond, haar lichtbruin, spreekt met Duitschen tongval, opvallend ruw en onbeschaamd.
Dina Buss enz.
Het gezin Zaan, bestaande uit:
Vader Berend Hendrik Zaan, geb. 5-5-1878 Emmen, arb. B.C., Moeder Anna Angela Ameln, geb. 3-11-1879 Emmen, z.b. B.C. Dochter Maria Helena Zaan geb. 23-3-1902, arb. Zoon Johan Bernard Zaan, geb. 23-3-1904 Emmen, arb., Dochter Maria Adelheid Zaan, geb. 23-7-1906 Wesuwe, schoolgaand kind, Zoon Gerhard Heinrich Zaan, geb. 29-9-1908 Wesuwe, schoolgaand kind, Dochter Maria Catrina Zaan, geb. 26-2-1911 Emmen, schoolgaand kind, Dochter Anna Maria, Zoon Harm Hendrik Zaan, geb. 9-5-1915 Emmen, Zoon Gradus Zaan, geb. 15-10-1917.
6-4
Veiling grond te B.C., verkoper J. Davids, Valthe, - Veen- en Ondergrond te B.C. groot 4.50.00 h.a. in huur bij H.H. Feringa, ingezet op f 3100.
27-4
B.C. 24 April. Op de j.l. Zaterdag gehouden vergadering van den boerenbond werd besloten mede te werken tot een goede regeling van 't leveren van vee. Er werd een commissie van 4 personen benoemd, n.l. de heeren H.H. Feringa, W.H. Berends, H. Borgmann en H.H.B. Wösten, die 't vee dat geschikt is voor slacht zullen uitzoeken. Door loting zal bepaald worden wie 't eerst vee zullen leveren.

mei 1918


25-5
Advertentie - Te koop aangeboden, wegens het bouwen van een nieuwe, het Hulpkerkje der Oud Geref. Gemeente te B.C. Inlichtingen bij den Kerkeraad. Hk. Bergsma.

juni 1918

1-6
Barger-Compascuum, 29 Mei. Zondagmiddag werd hier onder leiding van den ZeerEerw. heer pastoor een bijeenkomst gehouden om te komen tot de oprichting van een R.K. Werkliedenvereniging. De heer van Os voorzitter der werkliedenvereniging te Erica, sprak zijn medearbeiders alhier toe en betoogde het nut en de noodzaak van een R.K. werkliedenvereniging. De toehoorders begrepen dat zij noch in een neutrale noch in een socialistische vereniging thuishooren, want reeds staande de vergadering traden 9O leden toe, die als bestuur kozen de heeren J. Wilken, Herman de Groot, J. Hindrik Wehkamp, B. Hölscher, Bernard Hemel en W. Schulte(O.N.)
5-6
B.C. 31 Mei. Dinsdag j.l. had ten huize van J.B. Wilken de jaarvergadering plaats van de Boerenleenbank alhier. Aan 't financieel verslag over 1917 zij ontleend: ontvangen aan spaargeld f 28266,75 terugbetaa1d f 115811,96, totaal tegoed aan spaargeiden f 143486,39. Uitgegeven aan voorschotten f 114500, terugbetaald f 113463. Rekening sluit met batig saldo van f 156,14. 't Salaris van den kassier was gebracht van f 120 op f 60. (O.N.)
5-6
Advertentie - Donderdag 6 Juni hopen onze geliefde Ouders G.H. Scholte en M.E. Hartman hunne 3O-jarige Echtvereniging te herdenken.
30 jaren is 't geleden,
Dat ons geliefde Ouderpaar,
In het huweiijk is getreden,
30 jaren zijn zij bijelkaar.
Veel hebben zij al ondervonden,
't Zij naar lichaam of naar geest.
De Heer schonk hun een 8-tal kinderen,
6 nog vieren met hen feest,
2 zij mochten 't niet beleven,
Die rusten nu in 't stille graf.
Wij wenschen U van ganscher harte,
Beiden nog veel jaren toe.
Dat is de wensch van hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen: M.E. Wehkamp-Scholte, H.H. Wehkamp en kinderen, J.H. Scholte, M.C. Scholte, M.H. Scholte, A.A. Scholte, F.M. Scholte.
Barger-Compascuum, Juni 1918.
5-6
Advertentie - Verkoop bij Executie. De Ambtenaar der Gem. belasting te Emmen zal ten verzoeke van den Heer Ontvanger der Gem. Emmen, op Zaterdag 8 Juni a.s. des namiddags ten één ure, voor het huis, staande in de Gem. Emmen, no. 200, bewoond door Bernard Heinrich Speller, te B.C. in het openbaar aan den meestbiedende en tegen contant geld verkoopen de navolgende in executoriaal beslag genomen roerende Goederen als: een Linnenkast, 15 Kippen en een Haan, een Koe en 3 Schapen. De Ambtenaar H. Meiders.
29-6
Zwartemeer, 27 Juni. Hier zijn opgesloten het troepje hulpkommiezen van Klazienaveen-Noord, die door den heer De Boer, kommies-dienstgeleider van Emmer-Compascuum naar hier opgebracht werden. Naar we vernemen hebben drie van hen bekend medeplichtig te zijn aan de groote smokkelpartij dezer dagen in het B.C. Welk een troostgrond voor sommige klagers te Klazienaveen-Noord, nu het blijkt dat zij hun inkwartieringslast gedragen hebben om zulke waardige wachters.

juli 1918

3-7
Klazienaveen-Noord, 29 Juni - Gisterenavond kwam er bij Wilken te B.C. een Rus aan, die 2 1/2 jaar krijgsgevangen is geweest in Duitschland en vandaar ontvlucht. Door bemiddeling van militair-kommies van Os alhier werd de man naar de kazerne der mareschaussee gevoerd. Meermalen gaf de Rus zijn blijdschap te kennen op Hollandschen bodem te zijn gekomen, iets, wat gemakkelijk te begrijpen is.

augustus 1918

17-8
Advertentie - Boeldag Barger-Compascuum.
Op Zaterdag 24 Aug. a.s. des morgens tien uur zal te B.C. ten verzoeke en ten huize van Albert Heijne (achter Vuuregge) publiek a contant worden verkocht: Meubilair en Huishoudelijke Goederen, o.m. bestaande uit: Kleerkast, Klok, Handnaaimachine, Kinderwagen, enz. Voorts Tapkast, Kisten, Schoffels, 3 kruiposten, 20 kruiplanken, 20 c.M. breed, 3 Slagkruiwagens, 4 Korven, met Bijen en 5 Bijenkorven, 1500 Dokken, 3 Paardetuigen, Boerenwagen, Ploeg, Eg, 50 M. Gaas, 2 Veedrinkbakken, Kookpot, 13 jarig donkerbruin Merriepaard, 2 voer Paardemest, perceeltje Aardappels, Keet op afbraak.
C.F. van der Werff, Deurwaarder.

september 1918

4-9
Advertentie - Dankbetuiging- Bij zijn vertrek uit B.C. betuigt ondergeteekende aan al de inwoners hiermede zijn hartelijke dank voor de goede behandeling tijdens zijn verblijf als buitengewoon kommies aldaar ondervonden G. van Os, 1 Compagnie, 44 Battaljon, Landweer, Gent bij Nijmegen.
21-9
Emmer-Compascuum, 23 Sept. De landbouwer K. Mulder is bij zijn arbeid op 't land overleden; de vermoedelijke oorzaak van zijn dood is een overval.
25-9
Emmer-Compascuum, 23 Sept. Terwijl tal van industrieen tengevolge van den oorlogstoestand kwijnen te zijn, of geheel ten gronde gaan, zijn er weer anderen die juist onder den invloed der huidige omstandigheden opkomen. Zoo is hier thans in aanbouw een stikstoffabriek. De fabriek komt te staan aan den straatweg naar Klazienaveen bij de scheiding van Klazienaveen en Emmer-Compascuum op grond welke daartoe is aangekocht van de heeren Herder & van der Duin te Emmer-Erfscheidenveen. De fabriek wordt gebouwd voor rekening van een coöperatie van plm. 40 landbouwers uit Drenthe en Overijsel. Het doel van de fabriek is fabricage van zwavelzure ammoniak door turfvergassing. Als bijproducten werden ons genoemd teer en calcium-carbid.
Tot directeur is benoemd de heer J. Nachtegaal tot dusver directeur van een brikettenfabriek te Vroomshoop. In het belang van de stikstofvoorziening in dezen tijd waarin de behoefte aan stikstofmest ten hoogste is gestegen in de eerste plaats en verder ook in het belang van de streek die met een nieuwe industrie wordt verrijkt, juichen we de onderneming ten zeerste toe.

oktober 1918

2-10
Klazienaveen-Noord, 28 Sept. Naar men verneemt zal er naast de in aanbouw zijnde fabriek voor ammoniak door turfvergassing alhier, nog een tweede dergelijke fabriek verrijzen. Ook zullen een 20-tal woningen voor het personeel worden gebouwd.
2-10
Advertentie - Heden overleed zacht en kalm na een langdurende doch geduldig lijden en na voorzien te zijn van de Heilige Sacramenten der stervenden onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader Gerard Hendrik Lubbers in den ouderdom van 86 jaren en 9 maanden Wed. Lubbers-Kösters en Kinderen.
Barger-Compascuum, 28 Sept. 1918.
5-10
Advertentie - Bij Acte, verleden voor den ondergeteekende Notaris op den l5den Juni 1918, is opgericht de Coöperatieve Verbruiksvereeniging "Ons Belang" gevestigd te Barger-Compascuum, gem. Emmen. Gemelde acte is opgenomen in het Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Vrijdag 27 Sept. 1918, no. 226. Namens de leden: H.J. Oosting, Notaris.
9-10
Zwartemeer, 7 Oct. Een bekende figuur, veel bij de weg, schuivend en strompelend langs de huizen, altijd alleen, is hier verdwenen, we bedoelen de ouden Jans Rass, was een van de "zeer sterken". Hij is ruim 93 jaar oud geworden. Den laatsten tijd kon men haast bij den dag zien dat hij kleiner en strammer werd en meer gebogen naar de aarde, die hem nog onverwachts spoedig zou opnemen. Een paar buuren van hem die verleden Donderdagmorgen al wat laat hem nog niet gezien hadden, gingen in zijn woning kijken en vonden hem daar op den vloer liggen in een hoek van het vertrek, bijna naakt, met het hoofd op zijn jas. Het stuk ondergoed dat hij nog aan had was verplukt en verscheurd, zijn beenen waren geschaafd, de tafel lag omver. Blijkbaar had de oude in zijn eenzaamheid een benauwd stervensuur gehad.
Den vorig avond had men hem bij het voortstrompelen op zijn gewonen klaaglijken, schreierigen toon nog hooren roepen: "Liesbet, Liesbet". Maar Liesbet, zijn vrouw kon dit niet hooren, want die verblijft, als uitgewezen, met een dochter in Pruisen. Wat zal hij zich verlaten en ellendig gevoeld hebben, die stumpert.
De vrouw en de dochter hebben bijzondere vergunning gekregen om twee dagen aan deze zijde van de grens te verkeeren.
9-10
Advertentie - B.C. Notaris Oosting zal op Woensdagen 16 en 30 Oct. a.s. telkens des voormiddags om elf uur in het Hotel Grimme te Klazienaveen en ten verzoeke van de Wed. en Erven J.B. Meijer, publiek bij inzet en palmslag verkopen een plaats Veen- en ondergrond, gelegen te B.C. groot 4.25.70 h.a.
(noot J.B. Berens: inzet J.H. Cramer f 3600)
16-10
Advertentie - Te koop een bejaard Werkpaard, mak in alle tuigen, bij J.B. Esders, B.C. aan de grens.
23-10
Advertentie - Heden nam de Heere van onze zijde weg onzen geliefden Zoon en Broeder Antonie van Wijk, in den bloeienden leeftijd van ruim 12 jaar.
De verbondsbelofte is ons tot troost.
D. van Wijk, J. van Wijk-van Beilen en Kinderen.
Barger-Compascuum 19 Oct. 1918.
Deze dient tot algemene kennisgeving. Degenen die hem de laatste eer wenschen te bewijzen worden Woensdag om 11 uur aan 't sterfhuis verwacht.
30-10
Advertentie - B.C. Notaris Oosting zal op Donderdag 7 Nov. a.s. voormiddags 10 uur in het Hotel van Smit te Emmer-Erfscheidenveen en ten verzoeke van Jelies Lamain zoo mogelijk in eene zitting publiek verkopen eene Plaats Veen- en Ondergrond, gelegen te B.C. groot geheel in bouwland.
(noot J.B. Berens: inzet 1e perceel f 4500, 2e perc. f 40O)

november 1918

6-11
Advertentie - Staat ter dekking een beste Toggenburger bok (dekgeld 40 cent) bij Stoetanne, B.C.
16-11
Advertentie - Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Zoon en Broeder Gerrit Willem Karssing, in den bloeienden leeftijd van 19 jaar en 6 maanden. Zwaar valt dit verlies doch wij wenschen te berusten in Hem, Wiens doen enkel wijsheid en liefde is.
Psalm 103:8.
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teer;
Wanneer de wind zich over 't land laat hooren,
Dan knakt haar steel haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats ze1fs niet meer.
M. Karssing, M. Karssing-Klingenberg en Kinderen, R. Groenewold, Z. Groenewold-Karssing, H. Egberts, J. Egberts-Karssing, J. Bos, C. Bos-Karssing, A. Bergsma, A. Bergsma-Karssing, H. Dolfing, H. Dolfing-Karssing, Johannes Karssing. B.C., 11 Nov. 1918.
De diepbedroefde Ouders geven hiervan kennis aan Familie, Vrienden en Bekenden.
20-11
Advertentie - Heden overleed ons eenigst lief Dochtertje en Zusje Luitje Snijders, in den aanvallige leeftijd yan 18 maanden.
Gods Verbondsbelofte lenigt eenigzins onze smart. De diepbedroefde Ouders en Broertje Jan Snijders, Jantje Snijders-Mink, Harmans Snijders.
Barger-Compascuum 17 Nov. 1918.
23-11
Advertentie - Heden overleed tot onze diepe droefheid na eene kortstondige ziekte ons jongste Dochtertje en Zusje Tetje, in den leeftijd van 5 maanden.
Psalm 103:8. Egbert Oost, M.M. Oost-Olijve, J. Oost, H. Oost, M. Oost.
Barger-Compascuum, 18 Nov. 1918.
27-11
Emmer-Compascuum, 23 Nov. Gisteravond is de vrouw van A.W. in verband met een smokkelaffaire door soldaatkommiezen doodgeschoten.
27-11
Advertentie - Vrijdag den 15 Nov. overleed zacht en kalm in de hope des eewigen levens onze lieve Zoon en Broeder Egbert in den ouderdom van 28 jaar en 6 maanden. Psalm 89:19.
Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur;
Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur,
Zou 't menschdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen?
Wie leeft er die den slaap des doods niet eens zal slapen?
Wie redt zijn ziel van 'tgraf?
Ach help ons als te voren,
Gelijk gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen.
Wed. Boertien, Hendrik Kroezen, Aaltje Kroezen, Annigje Kroezen, Barger-Compascuum, Nov. 1918.
29-11
Emmer-Compascuum, 27 Nov. Met den bouw van de stikstoffabriek te Klazienaveen-Noord schiet het flink op. Het gebouw nadert meer en meer zijne voltooing, terwijl met de plaatsing der machines wordt begonnen. Met belangstelling zien we de inwerkingtreding dezer voor onze streek geheel nieuwe industrie tegemoet.
Intusschen betwijfelen we, of de fabriek, nu de aanvoer van stikstofmest uit het buitenland weer zoo goed als verzekerd is, nog wel ten volle aan het doel zal beantwoorden.
30-11
Advertentie - Te koop een wit werkpaard (kidde) bij J.W. Theijken B.C.

december 1918

4-12
Advertentie - Heden overleed zacht en kalm na een kortstondige ziekte onze geliefde Vrouw en der kinderen zorgzame Moeder Harmke Bos, in den jeugdigen leeftijd van 27 jaar, nalatende 2 kinderen nog te jong om dit groote verlies te beseffen. Zwaar valt ons dit verlies doch wij wenchen Gode te zwijgen, Die geen rekenschap van Zijne daden geeft. Jacobus Karstenberg en Kinderen.
Barger-Compascuum, 28 Nov. 1918.
4-12
Advertentie - Zeer onverwacht overleed na een korte ziekte, onze nog zoo pas aangestelde leerlingvervener Wolter Frederik Kamst, in den jeugdigen leeftijd van bijna 18 jaar. Met deelneming in de smart der treurende ouders en verdere familie. Namens de Veenarbeiders, O. Alkema, H. Bergsma, R. Groenewold.
Barger-Compascuum, 2 Dec. 1918.
7-12
Advertentie - Zeer onverwachts overleed, na een ziekte van enkele dagen, ons medelid der Christelijke Geheel-Onthouders vereeniging Ida Hendriks, in den bloeiende leeftijd van 22 jaar en 4 maanden. Wij hopen dat haar heengaan vrede is geweest en betuigen deelneming in het verlies van Echtgenote, Kind en familie.
De Afd. der Chr. Geh. Onth.vereniging B.C. 3 Dec.
7-12
Advertentie - Heden overleed zacht en kalm onze jongste Dochter, Zuster en Tante Ida Hendriks in de bloeiende leeftijd van 22 jaar en 4 maanden.
Psalm 89:19. Haar diepbedroefde Ouders, Broers, Zusters en Nichtjes. D. Hendriks, J. Hendriks-Kleve, T. Hendriks, H. Hendriks, D. Hendriks, J. Hendriks.
Barger-Compascuum, 1-12-1918.
11-12
Advertentie - Op Zaterdag 14 Dec. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders Jochem Bruinsma en Albertje Luchies hun 35-jarige Echtvereeniging te herdenken.
35 Jaren zijn verstreken,
Onder leed en vreugd daarheen.
Door den gunst des Allerhoogsten,
Geen van beiden nog alleen.
Van 4 kinderen hun geboren,
3 ervan die leven nog.
1 die mocht het niet beleven,
Die rust nu in 't stille graf.
Doch we moeten dankbaar wezen,
Gij ook lieve Va en Moe,
Wij wenschen U van ganscher harte,
Beiden nog veel jaren toe.
Dit is de wensch van hunne Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen J. Knol, H. Bruinsma, J. Groote, G. Groote-Bruinsma, B. Bruinsma, J. Bruinsma-Smit.
B.C. 8 Dec. 1918.
28-12
Arr. Rechtbank, Assen. Zitting 23 Dec.
In den nacht van 22 op 23 Aug. hebben Lubbert H. en Grietje B. te B.C. zich schuldig gemaakt aan diefstal van een hoeveelheid te veld staande aardappelen toebehoorende aan H.J. Robben. De beklaagden zijn heden niet verschenen. Na het hooren van getuige Robben eiste het O.M. voor ieder der beklaagden 1 maand gevangenisstraf.
Laatste wijziging: 01-05-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen