Pauline Berens: Statistiek De kerkboeken van Wesuwe

  1. Welke hiaten bevatten de data?
  2. Wat was het beroep van bruid, bruidegom en hun ouders?
  3. Wat waren geboorte- en woonplaats van bruid, bruidegom en hun ouders?
  4. Hoe vaak, op welke leeftijd en met welk leeftijdsverschil trouwden mensen?
  5. Hoe is de ontwikkeling van deze verschijnselen (leeftijd, beroep, plaats) in de tijd?
  6. Verschilt het antwoord op bovenstaande vragen voor mannen en vrouwen?
  7. Apart getrouwd voor burgerlijke stand en voor de kerk?

Onderzoeksvragen huwelijken 1626-1880 N=3223

1 Welke hiaten bevat databestand 1?

Per huwelijk zijn de volgende gegevens geregistreerd: naam van de bruid en bruidegom, hun geboortedatum, -plaats, woonplaats, beroep, ouders van de bruid en van de bruidegom, hun geboorte-, sterfdatum, huwelijksdatum, -plaats, getuigen. Van huwelijken valt op dat sinds Napoleon leeftijd, beroep, wederzijdse ouders inclusief hun beroepen vastgelegd zijn. In de Napoleontische tijd was het aantal getuigen bij huwelijken vaak 3, daarvoor en daarna gewoonlijk 2 volgens het Excelbestand, tab Heiraten 1625-1875.

Huwelijken periode 1626-1880 N=3161 kerkboeken_Wesuwe_Pauline_Berens_trouwjaar (11K)

Rond 1700 ontbreken veel gegevens in het huwelijksregister. Gangbare redenen hiervoor zijn oorlog, brand, diefstal maar vooral slechte leesbaarheid van handgeschreven kerkboeken. Het Emsland kende roerige tijden, meer info...

De kolommen Doopgetuigen, Overlijdensdatum, -plaats, Doodsoorzaak van de bruidegom zijn in alle gevallen leeg, Geboortedatum echter is 758 maal gevuld, Geboorteplaats 825. Bij de bruid is Geboortedatum 754 maal gevuld en Overlijdensdatum 0 maal. Van de ouders van de bruid zijn geen andere gegevens bekend dan voor- en achternaam. Voor beide ouders van de bruidegom zijn kolommen Geboorte- en Overlijdensdatum gereserveerd. Beide kolommen zijn echter nagenoeg leeg; 1 maal is overlijdensdatum van de vader bekend, 3 maal van de moeder van de bruidegom.

Opvallend is dat de rijnummers in tabblad "Heiraten 1626-1880" in kolom A oplopen van 1 t/m 3243, 3333. Rij 1 bevat kolomkoppen. Rijnummers 3 t/m 12 zijn dubbel ingevoerd, namelijk identiek aan 330 t/m 339. Aan de nummering in kolom A is te zien dat het invoeren in grote lijnen op huwelijksdatum is gedaan, variërend van 1629 t/m 1880. Daarboven de 10 dubbele rijen, het sheet begint met 2 huwelijken uit 1729 en de laatste rij met nummer 3333 beschrijft een huwelijk uit 1845.

Totaal zijn er 3192 achternamen en 3197 voornamen van bruiden, respectievelijk 3188 en 3185 van bruidegommen. Van 6 bruiden is wel voornaam maar niet achternaam bekend, van alle bruidegommen is zowel voor- als achternaam bekend. Bij 25 bruiden ontbreekt de naam van de bruidegom, bij 32 (27) bruidegommen de achternaam (voornaam) van de bruid. Van 11 huwelijken is helemaal niets bekend, anders dan een rijnummer in het Excel sheet. Het is niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is; de slechte leesbaarheid van het huwelijksregister en/of tijdens het overnemen ontstaan?

14 Maal bleek de trouwdatum als geboortedatum van de bruidegom ingevuld in het Excel sheet. Bij bruiden gebeurde dit 3 maal. 2 Trouwdatums bleken in feite de geboortedatum van de bruid. De correcte datums zijn in dit geval opgezocht in het doopboek van Wesuwe, een enkele keer in Genlias.

In vraag 4 blijkt dat pas vanaf 1810 leeftijd van de bruidegom vemeld werd en vanaf 1850 ook van de bruid.

In grafiek "Huwelijken periode 1626-1875 N=3161" is te zien dat veel gegevens over huwelijken ontbreken rond 1700.

2 Wat was het beroep van bruid, bruidegom en hun ouders?

Van 3161 (98%) van de 3235 huwelijken is het trouwjaar bekend. Beroep is bekend vanaf 1810 (mannen) resp. 1814 (vrouwen) tot 1875. Van 1594 bruidegommen is beroep onbekend en van iets meer bruiden, namelijk 1671, in beide gevallen van ongeveer de helft. Onderstaande kruistabel toont beroep van bruid (kolommen) en bruidegom (rijen), waarbij zoveel mogelijk gelijksoortige beroepen gegroepeerd zijn. Waarden groter dan 100 zijn grijs weergegeven. Drie punten (...) betekent extra info onder tooltip. Van de bruiden waarvan beroep bekend is valt de helft in de categorie Ackersfrau, inclusief Ackersleut en vrouwen die daarnaast Weberin of Näherin waren. De aanduidingen scheppen geen duidelijkheid over of en hoeveel vrouwen met hun beroep geld verdienden. Hebamme (vroedvrouw) suggereert wel een zelfstandig beroep, maar Haustochter, Fräulein en Haussohn zijn toch meer aanduidingen voor inwonende kinderen dan voor beroep of betaald werk. Het wordt niet duidelijk of en in hoeverre jonge vrouwen meewerkten aan het gezinsinkomen. De meest voorkomende categorie bij de mannen is Ackersmann/Ackersleut, op afstand gevolgd door Haussohn en Knecht inclusief aanverwante termen.

Wat zegt deze tabel over partnerkeuze? De tabel laat 4 uitschieters zien: De Haussohn trouwde met de Haustochter, de Ackersmann met de Ackersfrau, de Ackersknabe met de Ackersmagd en relatief veel Ackersknaben/Ackerssöhne trouwden met een vrouw waarvan het beroep niet vermeld was.

Bij de mannen is de variatie in beroepen groter dan bij de vrouwen, wat te maken zal hebben met hun gangbare rol als kostwinner. Om de leesbaarheid van de tabel te vergroten zou het goed zijn nog meer categorieëen samen te voegen. Dat valt niet mee, was de status van bijv. Ackerbauerin, Ackersfrau, Beerbtenfrau, Colonistenfrau en Eigenersfrau wel ongeveer gelijk? Wel/niet grondeigendom was belangrijk. De oudste zoon erfde de boerderij. Dat het een agrarische gemeenschap betrof wordt wel duidelijk uit de tabel, veel agrarische beroepen en combinaties met iets anders. De ontwikkeling van partnerkeuze in de loop der eeuwen kan niet in kaart gebracht worden, aangezien beroep slechts vermeld werd in de periode 1810-1880. Mannen en vrouwen trouwden niet opvallend vaak boven of onder hun stand. Onbekend is hoeveel pastoors achtereenvolgens het huwelijksregister hebben bijgehouden. Of en de manier waarop ze het beroep van bruid en bruidegom benoemden kan behoorlijk hebben verschild.

beroep bruid
ColonistenfrauHeuerlingsfrau
Beerbtenfrau...Hebamme
Tagelöhnerin,ArbeiterinHaustochtertotaal
AckersmagdHaushälterinonbekend
Ackersmädchen,-tochterFräuleinWeberin,WeberinAckersfrau
beroepAckersfrau...Eigenersfrau...Näherin
bruidegomAckerbauerinDienstmädchen...overige beroepen...
Ackerbauer3034138
Ackersknabe... 56710741 115191
Ackersmann... 689222331122249794
combinatie Ackersmann en ander beroep...171313126
Colonist... 118115228
Eigener... 3161112
Haussohn112721215157
Heuerling... 518519
Kaufmann...123118
Knecht...6153932518 13110121
Müller...712111
Schäfer...311 121211
Scherenschleifer2111128
Schiffer25331115
Schmied...17311215
Schneider... 136223313354
Schullehrer... 10211115
Weber... 3115
Wirth... 31116
Zimmermann... 25361751250
overige beroepen... 2045114213611857
onbekend442422215741594
totaal32840128202132210853111923467616763235

De volgende kruistabellen zijn nog te maken: beroep bruidegom-ouders x beroep bruid, beroep bruid-ouders x beroep bruid, beroep bruid-ouders x beroep bruidegom. Welke tabel zou het meest opleveren wat betreft in kaart brengen van verandering in sociale status door te trouwen? Welke beroepscategorieën van de ouders laten de meese economische zelfstandigheid van de dochters zien? wordt vervolgd...

3 Wat waren geboorte- en woonplaats van bruid, bruidegom en hun ouders?

Zelfs de woonplaats van de getuigen is vaak vermeld. Hoe zal ik het aanpakken, eerst maar 'ns de plaatsnamen destilleren uit de kolommen met achternaam van de bruidegom en van de bruid en overhevelen naar 2 aparte kolommen. Misschien is de afstand tussen woonplaats van de echtelieden interessant. En een kaartje intekenen met de woonplaatsen van bruidegommen respectievelijk van bruiden. Hoe geef ik de afstand tussen woonplaats van bruid en bruidegom weer in een kaart? Misschien is het verschil tussen woonplaats en geboorteplaats per persoon interessanter? Trouwden de bruidegommen in de woonplaats van de bruid? Of andersom? Of is er geen verband? Even geduld a.u.b. Suggesties?

4 Hoe vaak, op welke leeftijd en met welk leeftijdsverschil trouwden mensen?

Van de helft van de mannen (1645) en van de vrouwen (1643) was de leeftijd bekend t.t.v. het huwelijk. Van de 13 bruiden waarvan de leeftijd van henzelf wel bekend was en van de bruidegom niet varieerde de leeftijd van 18 tot 37. Omgekeerd was dit voor de mannen respectievelijk 15 met een variatie van 23 tot 52. Zowel de minimum- als maximumleeftijd om te trouwen was voor mannen en vrouwen bijna gelijk waren, nl. minimaal resp. 17 en 15, maximaal 65 jaar. Gemiddelde leeftijd t.t.v. trouwen lag bij mannen op 31 jaar, bij vrouwen op 27,5. Scheiden was geen optie, alleen als de partner overleed kon je hertrouwen. Zowel voor mannen als voor vrouwen was er sociale en economische druk om te hertrouwen. Ter vergelijking: In Nederland ligt het gemiddelde van het eerste huwelijk tegen de 30 jaar aan. En de trend is dat mensen hier gemiddeld steeds later of helemaal niet trouwen.

N=1318 Leeftijdsverschil bij het eerste huwelijk van zowel bruid als bruidegom. Een verschil kleiner dan 0 betekent man ouder dan vrouw, een verschil groter dan 0 vrouw ouder dan man. Het kwam veel vaker voor dat de man ouder was dan de vrouw dan andersom blijkt uit de grafiek, wat te zien is aan het vele zwart onder de de nullijn.
kerkboeken_wesuwe_leeftijdsverschil_eerste_huwelijk
Op zich geen verrassend resultaat, zie Leeftijdsverschil in de liefde.

Van de 3223 mannen hertrouwden 352 (11%), van de 3223 vrouwen 223 (7%). Geteld is hoe vaak de woorden Witwe/Wittwe en Witwer/Wittwer voorkwamen. Het is niet duidelijk of mannen inderdaad vaker hertrouwden na overlijden van hun echtgenote of dat het van mannen beter bijgehouden werd of ze weduwnaar waren. Er is alleen onderscheid gemaakt tussen eerste en volgende huwelijken, niet tussen tweede, derde etc. huwelijk. Verondersteld mag worden dat de gemiddelde leeftijd van het tweede huwelijk hoger lag dan van het eerste. Dat blijkt ook uit onderstaande tabel.

Leeftijd Weduwe Totaal Weduwnaar Totaal
  nee ja  nee ja 
17-1927027909
20-295551056574923772
30-3918230212575100675
40-491512276482146
50-59325142337
60-65011145
Totaal7825583714122321644


De gemiddelde leeftijd van vrouwen die voor het eerst trouwden was 26,9 jaar, de gemiddelde leeftijd waarop weduwen hertrouwden was 36,1 jaar. Voor mannen waren die leeftijden respectievelijk 29,7 en 39,7. Zowel voor mannen als vrouwen was de leeftijd gemiddeld 10 jaar hoger bij hertrouwen.

Hieronder is naar het verband gekeken tussen leeftijdsverschil tussen bruid en bruidegom en het al dan niet weduwe of weduwnaar zijn; 1 betekent wel weduwe/weduwnaar, 0 betekent niet. Horizontaal is het leeftijdsverschil weergegeven; een leeftijdsverschil kleiner dan 0 betekent vrouw ouder dan man, groter dan 0 betekent man ouder dan vrouw. Gemiddeld was het leeftijdsverschil bijna 5 jaar, met uitschieters in beide richtingen; man maximaal 34 jaar ouder, vrouw maximaal 31 jaar ouder. De bovenste staafdiagram laat zien dat bruiden in hun eerste huwelijk gemiddeld een stuk jonger zijn dan bruidegommen. Als ze met een weduwnaar trouwen is dat leeftijdsverschil nog veel groter. De staven met weduwen en weduwnaren komen nergens boven de 10 uit, om generieke uitspraken te doen moet ik de gegevens toch anders benaderen.

VERSCHIL_LEEFTIJD_X_WEDUWE_WEDUWENAAR

Hieronder dezelfde staafdiagrammen, maar nu met primair bruidegommen en secundair informatie over de bruiden.

VERSCHIL_LEEFTIJD_X_WEDUWNAAR_WEDUWE

5 Hoe is de ontwikkeling van deze verschijnselen (leeftijd, beroep, plaats) in de tijd?

Hoewel het databestand huwelijken van 1626 t/m 1880 bevat, werd pas vanaf 1810 leeftijd van de bruidegom vermeld en vanaf 1850 ook van de bruid. Dit blijkt ook uit onderstaande diagram. Horizontaal ziet u decennia van 1626-1629 (1), 1870-1879 (26) en 1880 (27). De leeftijdscategorieën variërend van 15-19 (groen) t/m 60-65 (lichtblauw). Blauw betekent dat leeftijd van de bruid onbekend was.

DECENNIUM_LEEFTIJDSCATEGORIE

Hieronderhetzelfde plaatje, maar dan gezien vanuit de vrouwen; als de leeftijd van de vrouw bekend is is altijd de leeftijd van de man bekend, blauw ontbreekt. Veel zandkleur en paars in de periode 1850-1880 betekent dat vrouwen tussen 30-39 vooral in hun eigen leeftijdscategorie een man vonden, de 20-29 jarigen daarboven.

DECENNIUM_LEEFTIJDSCATEGORIE

6 Verschilt het antwoord op bovenstaande vragen voor mannen en vrouwen?

Vanaf 1811 zijn gegevens over ouders opgenomen in het trouwboek. Uit de periode 1626-1810 is informatie over 1659 huwelijken beschikbaar, van 1811-1875 1502. Van de bruidegom is in 1666 (1662) gevallen de achternaam (voornaam) van de vader bekend en 1662 (1659) van de moeder. Voor de bruid zijn deze getallen respectievelijk 1682 (1679) en 1644 (1657). 53 Maal is voor beide ouders van de bruid dezelfde achternaam genoteerd. Het betreft 43 unieke stellen, waarvan 28 maal de man de naam van de vrouw aangenomen heeft (bijv. "Gebben geboren Möllmann Ackersmann"), 14x andersom en voor zover bekend hadden man en vrouw in 1 geval daadwerkelijk dezelfde achternaam: Hake. Dan nu de ouders van de bruidegom: 55 ouders met dezelfde achternaam, waarvan 47 unieke stellen, waarvan 29 mannen de naam van de vrouw overnamen, 15 andersom en het duo Hake-Hake duikt ook op als ouders van de bruidegom. Het was gebruikelijk dat de oudste zoon de boerderij inclusief naam erfde en bij gebrek aan zonen de oudste dochter. De ongelijkheid naar sexe zit in het feit dat als de vrouw de achternaam van de man aannam haar eigen naam niet ook vermeld staat, zoals bij de mannen wel gebeurde. Daarmee is haar afkomst moeilijker te achterhalen.

Van ongeveer 50% van zowel bruiden als bruidegommen was leeftijd t.t.v. huwelijk bekend. Van bruiden is 1291 maal het beroep vermeld, van bruidegommen 1639.

7 Apart getrouwd voor burgerlijke stand en voor de kerk?

Databestand 1 (Excel) bevat het trouwboek (1625-1875) met 3175 personen, het doopboek met 9828 en het overlijdensregister met 8388, totaal 21391 personen. Databestand 2 (GEDCOM) bevat 21082 personen. Overlap tussen de boeken is logisch. Het GEDCOM-bestand bevat niet exact dezelfde mensen als het Excel-bestand.
Trouwen in Wesuwe gold eeuwenlang voor de wet en voor de kerk. Trouwen voor de wet is onder Napoleon ingevoerd en in Duitsland nadat Napoleon verslagen was weer afgeschaft. Vervolgens is dit rond 1875 weer ingevoerd. 248 Van de 21083 mensen hebben afzonderlijke huwelijkdatums voor de burgerlijke stand en voor de kerk. Voor 80% van deze 248 mensen was dit hun eerste huwelijk. Van deze 248 mensen zijn 132 niet in Wesuwe geboren, noch gedoopt, getrouwd, overleden of begraven. Het is dus de vraag waarom ze in Databestand 2 zitten. Deze vraag was aanleiding voor aanlevering van een nieuwe selectie, mensen die geboren, gedoopt, getrouwd, overleden of begraven zijn in Wesuwe:
databastanden 3 en 4. Volgende vraag is voor hoeveel van de 21082 mensen in het GEDCOM-bestand dit geldt. Navraag leert dat het GEDCOM-bestand een selectie is van mensen uit Wesuwe en in ieder geval hun kinderen.
Wesuwe N=248

geboren of gedooptgetrouwdoverleden of begraventotaal geboren gedoopt getrouwd overleden of begraven in Wesuwe
73772116

Plaats van overlijden van de 246 mensen die niet in Wesuwe zijn overleden of begraven
onbekendDalenEmmenHarenHebelermeerSchoonebeekVlagtweddeonbekendtotaal
3017781811291550246
De 248 mensen die apart voor kerk en burgerlijke stand zijn getrouwd zijn bijna uitsluitend in Nederland overleden of begraven. Naast de mensen die in Wesuwe zijn geboren/gedoopt, getrouwd en/of overleden/begraven zijn ook hun kinderen ingevoerd in Progen. Ze zitten ook in de selectie.
probleemstelling
geboortes
huwelijken
overlijdens
generaties & nakomelingen
conclusies
Laatste wijziging: 03-08-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen